Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Освітня діяльність

Друк

Знання – скарб, праця - ключ до нього.

П.Буаст

Головне завдання, яке вирішує педагогічний колектив, - це забезпечення студентам з особливими потребами системи професійної підготовки, яка  гнучко реагує на кон’юнктуру ринку праці, направлена на соціальний захист та конкурентоспроможність випускника навчального закладу.

Принцип освітньої діяльності педагогів навчального закладу - «Знання, а до них диплом». В коледжі   сформовано колектив педагогів-однодумців, який працює  відповідально та результативно, на випередження вимог вищої освіти.

Понад 50% викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, 1  педагогічний працівник – “ Заслужений працівник народної освіти України”; 1  викладач нагороджений значком “Відмінник освіти України”,  3 викладачі мають звання  “Викладач-методист”. Організація  навчального процесу в здійснюється у відповідності  з Законами України "Про освіту",  «Про вищу освіту», «Про мови».

Основними документами, що регулюють навчальний процес є Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України та Положення про вищий навчальний заклад.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на основі Галузевого стандарту вищої освіти України:  освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (ОПП), освітньо-професійної характеристики (ОКХ), засобів діагностики вищої освіти  та варіативної частини ОПП,ОКХ  і навчальних планів підготовки молодших спеціалістів, які визначають перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення поточного і підсумкового контролю.

Навчальний процес у Подільському спеціальному  навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі

здійснюється у таких формах:

•    навчальні заняття;

•    виконання індивідуальних завдань (реферати, розрахункові, графічні, курсові роботи тощо);
•    самостійна робота студента (оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять);

•    практична підготовка;

•    контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять в коледжі є: лекція, практичні заняття, семінарські заняття, консультації.

При підготовці молодших  спеціалістів широкого впровадження  набула  комп'ютеризація

 навчального процесу, підготовка кваліфікованих

кадрів для потреб економіки на базі технологічних рішень «1-С». На заняттях навчальних дисциплін циклу професійної підготовки ефективно застосовується прикладне програмне забезпечення: «1-С: Бухгалтерія», «1-С: Підприємство».

Викладачами коледжі розробляються власні програмні продукти (міні-програми) для економічних розрахунків  зі складними внутрішніми взаємозалежностями. Такий підхід  дозволяє готувати спеціалістів адаптованих до умов виробництва, зі знаннями  та навиками роботи  з професійними прикладними програмами.

Ефективно використовуються на заняттях інтерактивні технології навчання: «мозковий штурм», метод “накопичення інформації”, метод  “аналізу конкретної ситуації”, робота з структурно-логічними схемами, ділові ігри, дискусії, «дерево рішень», «форуми», «дебати», «техніка мікрофона», «метод інциденту», «метод реклами», «метод презентації» та інші.

В навчальному закладі традиційні та новітні технології навчання поєднуються з валеологічними, що дає змогу значно підвищити рівень професійної підготовки студентів, зберігаючи при цьому фізичний стан їх здоров'я та виконуючи реалібітаційні функції.

З метою підвищення фахового рівня студентів, якісної підготовки їх до майбутньої професійної діяльності в коледжі створено  і працює 6 творчо-дослідних груп 

викладачів і студентів спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Економіка» і 3 групи – спеціальності «Соціальна робота». 

Творчо-дослідні групи економічних спеціальностей займаються вивченням  актуальних проблем економічної  та фінансової діяльності  підприємств  регіону, наданням  практичної допомоги підприємствам  у  розв'язанні цих проблем. Завданням  груп є також дослідження та аналіз  основних  економічних  показників  виробництва  та пошук  шляхів  їх  підвищення. Творчо-дослідні групи студентів 

спеціальності «Соціальна робота» досліджують та вивчають питання соціальної сфери міста, регіону. Творчо-дослідні групи розробляють бізнес-плани та соціальні проекти, кращі з них беруть участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект». Щорічно  студентами спеціальності розробляється 1 бізнес-проект, 3 творчі роботи.

В коледжі  функціонують  предметні гуртки з німецької мови, англійської мови, математики, інформатики та комп’ютерної техніки, знавців української мови, літературна студія, «Новітній інтелект» (з розробки бізнес-планів), «Соціальний працівник» (з розробки соціальних проектів), знавців програми «1-с бухгалтерія».

Останнє оновлення на Вівторок, 22 травня 2018, 15:56