Годнюк Ірина Валентинівна


Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Напрям наукового дослідження: «Власний капітал, інтелектуальний капітал, консолідована фінансова звітність».

Подільська державна аграрно-технічна академія, 1995 1999 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація економіста-бухгалтера.
Аспірантура Подільського державного аграрно-технічного університету, 2001-2004 рр.

1998 р. – 1999 р. – бухгалтер ТОВ «ЗС-ЛТД» та ТОВ «Подільська агропродспілка»;
1999 р. – 2005 р. – викладач економічних дисциплін Кам’янець-Подільського індустріального технікуму;
01.09.2004 р. – 31.06.2007 р. – асистент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
01.09.2007р. – 24.11.2016р. – доцент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
01.12.2016 р. – по даний час – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування (з 02.2019 року викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики, з 09.2019 року викладач обліку і оподаткування) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
06.2017 р. – 06.2019 р. – cекретар Вченої ради Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
02.2019 р. – 09.2019 р.– в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
09.2019 р. – 12.2019 р. – в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Підручники:

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.

Статті:

 1. Годнюк І. В., Чижевська О. М. Перспективи бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах застосування інформаційних технологій // Глобальні та національні проблеми економіки Вип. 4. Миколаїв, 2015. С. 975-981
 2. Годнюк І. В., Вольська А. О. Формування консолідованого обліку та фінансової звітності в корпоративних групах // Науково-практичний економічний журнал «Економічні студії» №2 (06) квітень Львів, 2015. С. 25-30
 3. Вольська А. О., Ніколашин А. О., Годнюк І. В. Щодо суспільних аспектів земельних відносин // Науковий журнал «Молодий вчений» № 2(17) ч.6. Херсон, 2015. С. 990-994.
 4. Годнюк І. В Консолідована звітність, проблеми формування та нормативного регулювання // FromBaltictoBlackSea: NationalModelsofEconomicSystems : ProceedingsInternatioalScientific-PracticalConference (March 25, 2016. Piga). / Piga :BaltijaPublishihg, 2016. Part 1. Р. 272-275
 5. Годнюк І. В. Нормативне регулювання та методичні аспекти консолідації фінансової звітності // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Вип. 1. Тернопіль, 2016. С. 31-39
 6. Годнюк І.В. Гуменюк І.Л. Гераймович В.Л. Економічна сутність та проблеми обліку інтелектуального капіталу як фактору інноваційного розвитку економіки // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». Випуск № 13. Мукачево, 2017. C.1334-1338
 7. Годнюк І.В., Семенишена Н.В. Соціальний облік та звітність як інструменти соціальної відповідальності // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 26, Частина 2. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С. 131-140.
 8. Гераймович В.Л., Гуменюк І.Л., Годнюк І.В. Екологічні аспекти переходу до “зеленої” економіки в Україні // щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка, фінанси, право». Випуск №6/3. Київ, 2018. С.10-14
 9. Годнюк І.В., Шубенко І.А. Сучасні підходи до розкриття інформації про інтелектуальний капітал та його відображення у звітності Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Випуск 29. Одеса. 2019. С. 539-547.
 10. Шубенко І.А. Годнюк І.В. Ризики солідарного рівня пенсійної системи України. Наукові горизонти // Житомирський національний агроекологічний університет №4 (77). Житомир. 2019 С. 77-86.
 11. Годнюк І. В. Розвиток людського капіталу як стратегії управління інтелектуальним капіталом в інклюзивному середовищі // Вектор Поділля: наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко (заст. гол. ред.), A. Zielinska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 1. С 53-63.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Годнюк І. В. Поняття консолідованого обліку та формування консолідованої фінансової звітності // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. / Івано-Франківськ, 2015. С. 226-227
 2. Годнюк І. В. Нормативне регулювання та методика консолідації фінансової звітності // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: Міжнар. наук.-практ. інтернетконф.: тези доп. (11 грудн. 2015 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). / Тернопіль : Крок, 2015. С. 35-37.
 3. Годнюк І. В., Ксьоншка О. П. Особливості обліку фінансових результатів та шляхи удосконалення // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку: ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернетконф.: тези доп. (25 листоп. 2015 р. ЛНТУ, м. Луцьк) / Тернопіль: Крок, 2015. С. 102-105.
 4. Годнюк І. В.,Костинюк Б. О. Власний капітал як об’єкт обліку та оцінки // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграціїМіжнар. наук.-практ. інтернетконф.: тези доп. (30 жовтня 2015 р., ПДАТУ м. Кам’янець-Подільський) / Тернопіль : Крок, 2015. С. 153-155.
 5. Годнюк І. В Особливості методики консолідації та питання формування звітності корпоративних підприємств // Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку:Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. 14 грудня 2016 р., (ПДАТУ, м. К-П). / Тернопіль: Крок, 2016. С. 23-26.
 6. Годнюк І. В Соціальний облік та звітність як інструменти соціальної відповідальності // Збірник науково-методичних праць ПСНРСЕК. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму:Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп.: ВЕКТОР. Вип.2. / К-П: Аксіома, 2017. С. 39-42.
 7. Годнюк Ірина.Облік нематеріальних активів та проблеми їх оцінки // Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факуль¬тету Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець-Подільський, 12-13 жовтня 2017 року). Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 244-247.
 8. Годнюк І.В. Сутність, проблеми облікової політики в частині нематеріальних активів // Збірник науково-методичних праць ПСНРСЕК. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму:IIМіжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. 26-27 квітня 2018 року м. К-П / Тернопіль, 2018. С. 57-60
 9. Годнюк І.В., Боршуляк Н.С. Формування інклюзивного середовища у вищому навчальному закладі // Світ економічної науки. Випуск 5″: Міжнародна наукова інтернет-конференція: тези доп.26 червня 2018 року м. Тернопіль, 2018. С.94-96
 10. Вольська А.О., Годнюк І.В., Гуменюк Д.М. До питання зайнятості осіб з інвалідністю // Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса: ОДАБА. 2018. С. 285-289.
 11. Годнюк І.В. Необхідність відображення інформації про інтелектуальний капітал у звітності підприємств. Збірник науково-методичних праць ПСНРСЕК. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: III Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. 19-20 квітня 2019 року. м. К-П / Тернопіль, 2019. С. 57-60
 12. Годнюк І. В., Вольська А.О. Актуарний облік як система оцінки економічної вартості бізнесу «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава, 2019. – С. 57-59
 13. Годнюк І. В. Поняття інтелектуального капіталу та розкриття інформації у звітності підприємств // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 1. – Львів: ЛНАУ, 2019. С. 174-177
 14. Годнюк І.В. Розвиток людського капіталу в інклюзивному середовищі // Збірник науково-методичних працьХУУП «Стратегічні напрями соціальноекономічного розвитку держави в умовах глобалізації» IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : тези доп. 21.вересня 2019 року м. Хмельницький, 2019. С 44-2. Завідувач кафедри обліку і оподаткування 2019 р.

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, тема «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 01.04.2015-14.04.2015, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 103733, реєстраційний номер 2329.
2. ТОВ «Агродім Велес» с.Гаврилівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області Стажування на виробництві за темою «Податковий облік та електронна звітність» 3.01.01.2016 р.- 01.03.2016 р. (Довідка);
3. Подільський державний аграрно- технічний університет, курси цільового призначення за напрямом «Іноземна мова» за сприяння міжнародного центру, культурної діяльності «Руки співдружності», сертифікат №1115. 06.2016-30.06.2016
4. Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти:Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки, тема «Особливості мислення у дітей із затримкою психічного розвитку», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 р. КП 02125616/124-19
5. Подільський державний аграрно- технічний університет підвищення кваліфікації у формі стажування з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС22769675/000435-19 (150 год) від 23.12.2019
6. Вища школа бізнесу та підприємництва за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій Міжнародне стажування: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» 20 – 31 січня 2020 року (м. Островець, Польща)


Translate