Коркушко Олег Никодимович

Коркушко Олег Никодимович

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oleg-ua82@ukr.net
Дата народження: 12 травня 1982 р.
Коло наукових інтересів: Облік і аудит власного капіталу; облік в державному секторі; особливості децентралізації в Україні; стан та шляхи розвитку інклюзивної освіти в Україні.

1. Подільська державна аграрно-технічна академія, 2003 р., спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: економіст з обліку і аудиту.
2. Подільська державна аграрно-технічна академія, 2004 р., спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту.

2003-2007 рр. – викладач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів на економіко – правовому факультеті у м. Кам’янець-Подільський від Київського університету туризму, економіки і права;
2004-2013 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
2008-2012 рр. – директор Кам’янець-Подільського міського фонду підтримки малого підприємництва;
2013-2016 рр. – доцент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
січень 2017 – 2018 рр. – доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
травень 2017 р. – лютий 2019 р. – заступник директора з наукової роботи Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу..
січень 2019 р. – вересень 2019 р. – в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, викладач.
вересень 2019 р. – по теперішній час – викладач, доцент кафедри обліку і оподаткування.

Навчально-методичні посібники:

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.

Статті:

 1. Коркушко О. Н. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах АПК. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Економічні науки. Полтава, 2013. № 1 (6) том 3. С.158-165.
 2. Коркушко О. Н. Методичні засади формування облікової політики щодо власного капіталу підприємства. Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Хмельницький, 2013. № 3 (31). С.59-64.
 3. Коркушко О. Н. Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації про власний капітал. Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН. Тернопіль, 2013. № 7 (45). С.325-329.
 4. Коркушко О. Н. Класифікаційні види власного капіталу, як об’єкта обліку. Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал, Університет економіки і підприємництва. Хмельницький, 2013. № 4 (21). С.262-265.
 5. Коркушко О. Н. Організаційні аспекти аудиту власного капіталу на підприємствах АПК. Збірник наукових праць / За ред. д. с.г. наук, проф., ректора ПДАТУ М.І.Бахмата. Кам’янець-Подільський, 2013. Випуск 21. С.175 –179.
 6. Коркушко О. Н., Дуганец Н. В. Специфика учета затрат в организациях плодово-ягодного подкомплекса Черновицкой области. Общество и экономика постсоветского пространства: Международный сборник научных статей. Российская Федерация, г. Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. Выпуск IV. С.79-83.
 7. Коркушко О. Н., Дуганець Н. В. Основні періоди і форми інтегрування в агропромисловому комплексі / Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Хмельницький, 2014. № 2 (34). С.106-109.
 8. Коркушко О. Н. Організаційно-педагогічне забезпечення інклюзивної освіти як складова соціально-економічного розвитку держави // Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Вип. 1. C. 90–98.
 9. Коркушко О. Н., Тріпак М. М. Прагматизм економічної ефективності використання матеріально-технічної бази інклюзивного ВУЗу. Приазовський економічний вісник: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя, 2018. С.40-46.
 10. Коркушко О. Н., Герасимова Т. І. Інклюзивна освіта в країнах світу: історичні аспекти // Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. С.143-156.
 11. Коркушко О. Н., Кушнір Л. А. Особливості застосування інструктивних та рекомендаційних нормативних актів в організації обліку праці та її оплати. Приазовський економічний вісник: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя, 2019. С.426-429.
 12. Коркушко О. Н., Кушнір Л. А. Децентралізація в Україні: наслідки та перспективи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання. Дніпро, 2019. Випуск 3 (20). С. 91-96.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Коркушко О. Н. Нівелювання впливу інфляції на рівень інформативності бухгалтерського обліку та фінансової звітності в частині власного капіталу / Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 18-19 квітня 2013 р., ПДАТУ, Кам’янець-Подільський. Тернопіль: Крок, 2013. С.131 – 132.
 2. Коркушко О., Мальська Ю. Автоматизація обліку витрат на виробництво продукції рослинництва / Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23 жовтн. 2014 р.,(ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2014. С.86 – 88.
 3. Коркушко О., Войткова І. Методика контролю готової продукції на підприємстві / Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23 жовтн. 2014 р.,(ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2014. С.153 – 156.
  Коркушко О. Н., Данилюк Д. В. Шляхи удосконалення обліку грошових коштів на підприємствах АПК / Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку: зб. наук. праць II міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 25 листопада 2015 р. Луцьк, 2015. С. 52-54.
 4. Коркушко О. Н., Ільніцька Т. О. Особливості первинного обліку готової продукції на сільськогосподарських підприємствах / Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11 грудня 2015 р.,(ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2015. С. 68-71.
 5. Коркушко О. Н., Дуганець Н. В. Зміни законодавства з оплати праці в Україні / Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. С. 159-160.
 6. Коркушко О. Н. Працевлаштування людей з фізичними обмеженими можливостями: державна соціальна політика / Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». Вип. 2. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. С. 37-39.
 7. Коркушко О. Н., Дуганець Н. В. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи / Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22-23 вересня 2017 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 109-110.
 8. Коркушко О. Н., Дуганець Н. В. Відображення грошових потоків у бухгалтерському обліку / Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факуль¬тету Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець-Подільський, 12-13 жовтня 2017 року). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 247-250.
 9. Коркушко О. Н., Боршуляк Н. С. Стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки / Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, НУБіП України, 2018. С. 43-45.
 10. Коркушко О. Н. Проблеми реалізації права на працю людей з фізичними обмеженими можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), О. Н. Коркушко ( заст. гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С. 47-49.
 11. Коркушко О. Н. Податкова система як складова розвитку сучасного бізнесу. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. Львів: ЛНАУ, 2019. С. 262-264.
  Коркушко О. Н., Стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : збірник тез II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, НУБіП України, 11 квітня 2019. С. 50-52.
 12. Коркушко О. Н. Проблеми реалізації права на працю людей з фізичними обмеженими можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали III міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), І. Л. Гуменюк (заст. гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 19-20 квітня 2019. С. 95-97.
 13. Коркушко О. Н. Особливості децентралізації в Україні // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 20 вересня 2019 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В. П., Хмельницький : Хмельницький університет управління та права ім. Л.Юзькова, 2019. С. 134-136.
 1. Національний університет біоресурсів і природознавства України ННІ післядипломної освіти, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (Інноваційна діяльність в сучасному навчальному закладі; Форми та методи інтеграції освіти, науки та виробництва; Сучасні форми та методи організації навчального процесу; Інноваційні технології при викладанні дисциплін: Облік в бюджетних установах Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і установах, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами), свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 179763 від 20.04.2015р.
 2. Подільський державний аграрно-технічний університет, курси цільового призначення за напрямом «Іноземна мова» за сприяння міжнародного центру культурно-освітньої діяльності «Руки співдружності», сертифікат №21. 15.06.2016-30.06.2016.
 3. Департамент соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради. Тема: «Облік в бюджетних установах, контроль і ревізія в бюджетних організаціях і установах», довідка від 01.03.16 № 3109/0204.
 4. Подільський державний аграрно-технічний університет, підвищення кваліфікації у формі стажування з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000434-19 від 23.12.2019.
Translate