Кушнір Людмила Анатоліївна


Кушнір Людмила Анатоліївна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 28 січня 1966 р.
Коло наукових інтересів: Актуальні питання організації бухгалтерського обліку.

1. Кам’янець – Подільський сільськогосподарський інститут, 1987 р., кваліфікація економіста з бухгалтерського обліку (диплом з відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в с.-г.»).

Практичний досвід викладацької роботи облікових дисциплін у ПДАТУ майже 30 років (з серпня 1987 р. по листопад 2016 р. асистент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; (у зв’язку з реорганізацією і перейменуванням) кафедри управлінського обліку і аудиту, бухгалтерського обліку і фінансів, обліку і аудиту). Видане свідоцтво про занесення на «Дошку пошани» ПДАТУ від 15 листопада 2014 р.(за підписом ректора).
З вересня 2017 р. – 2018 р. – доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З 2019 р. по даний час – викладач кафедри обліку і оподаткування.

Підручник 

1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.

Статті

1. Н.Л. Корженівська, Л.А. Кушнір .Стан та перспективи зернового господарства Хмельницької області / Н.Л. Корженівська, Л.А. Кушнір // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» / ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва». Тернопіль. 2010. № 2. С.80-83.
2. Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір. Особливості обліку і контролю малоцінних та швидкозношуваних предметів/ Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір// Збірник наукових праць /За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВШ України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету М. І. Бахмата. Кам’янець – Подільський, 2012 . Вип. 20, т. 2 С. 553-555.
3. Л.А. Кушнір. Вплив теоретичного обґрунтування на організацію обліку біологічних активів / Л.А. Кушнір// Збірник наукових праць ПДАТУ / За редакцією доктора ек. наук, професора, в.о. ректора університету В. В. Іванишина. – Кам’янець – Подільський, 2014 . Вип. 22. С. 172.
4. Л.А. Кушнір. Бухгалтерський контроль витрат виробництва/ Л.А. Кушнір// Збірник наукових праць ПДАТУ / За редакцією доктора ек. наук, професора, ректора університету В. В. Іванишина. – Кам’янець – Подільський, 2015 . Вип. 23. С.232.
5. Бачинська О. М., Гуменюк І. Л., Кушнір Л. А. Удосконалення механізму врегулювання дисбалансу системи вищої освіти та ринку праці. Економіка і суспільство. Мукачево, 2018. №16. С. 635-642.
6. Кушнір Л. А., Чупрінчук О. В., Павліковський В. А. Правове забезпечення обліку і аудиту фінансової звітності підприємств працівниками з фізичними обмеженими можливостями. Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Вип. 1. С.47-56.
7. Кушнір Л.А., Коркушко О.Н. Особливості застосування інструктивних та рекомендаційних нормативних актів в організації обліку праці та її оплати [Електронний ресурс]/ Л.А. Кушнір, О.Н. Коркушко// Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник» № 3(14) 2019. С.426.
8. Коркушко О.Н., Кушнір Л.А. Децентралізація в Україні: наслідки та перспективи [Електронний ресурс]/О.Н. Коркушко, Л.А. Кушнір// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. №3(20). С. 91. Режим доступу до ресурсу: http:www.easterneurope-ebm.in/ua/20-2-19-ukr.
9. Кушнір Л.А., Лавський А.Й., Павліковський В. А. Ділова комунікація осіб з інвалідністю в нормативному забезпеченні бухгалтерської документації// Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. С.63.

Тези

1. Кушнір Л.А., Кушнір В.О. Теоретичні основи організації фінансового та управлінського обліку витрат майбутніх періодів в хлібопекарській промисловості/ Л.А.Кушнір, В.О. Кушнір //Тези доповіді на міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції « Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки» 15-16 листопада 2011р. м. Кам’янець-Подільський, С. 143-146.
2. Павлова Н.В., Кушнір Л.А. Особливості оцінки біологічних активів/ Л.А.Кушнір, Н.В. Павлова: Матеріали науково-теоретичної конференції молодих науковців та студентів «Конкурентоспроможність АПК України в умовах глобалізації національної економіки», 5-6 квітня 2012 р. С. 114.
3. Павлова Н.В., Кушнір Л.А. Проблемы оценки биологических активов по справедливой стоимости /Л.А.Кушнір, Н.В. Павлова: Материалы ІУ межвузовской студенческой конференции( с международным участием, г. Волгоград) 20 апреля 2012 р. С.232-235.
4. В.О. Кушнір, Л.А. Кушнір. Теоретичні основи обліку виробничих запасів/ В.О. Кушнір, Л.А. Кушнір //Економіка, бізнес і фінанси: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих науковців та студентів 5 лютого 2013 р. — Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. С. 241—243.
5. Л.П. Рашківська, Л.А.Кушнір. Економічний зміст та принципи обліку поточних біологічних активів /Л.П. Рашківська, Л.А.Кушнір //Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали міжн. наук.-практ. конф. мол. науковців, аспірантів, здобувачів і студентів(27 квітня 2013 р.)/ відп. Ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2013. С.141-144.
6. С.В. Кульчицька, Л.А.Кушнір. Оцінка виробничих запасів в бухгалтерському обліку / С.В. Кульчицька, Л.А.Кушнір //Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали міжн. наук.-практ. конф. мол. науковців, аспірантів, здобувачів і студентів(27 квітня 2013 р.)/ відп. Ред.. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2013. С.94-97.
7. Л.А.Кушнір.Вплив організації обліку на збутову діяльність підприємства/Л.А.Кушнір//Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку,контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ.інтернет конференції Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (м. Кам’янець-Подільський)/ відповідальний редактор Н.В. Семенишена. – Тернопіль. – Крок, 2013, С.76.
8. Л.А. Кушнір, Г.Я. Воронка Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку в бюджетній установі/ Л.А. Кушнір, Г.Я. Воронка // Економічні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції молодих науковців та студентів 7 лютого 2014 р. – Кам.-Подільський. – 2014. С.163-165.
9. Л.А. Кушнір, Г.П. Купцова Основні завдання організації обліку і аудиту грошових коштів/ Л.А. Кушнір, Г.П. Купцова // Економічні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції молодих науковців та студентів 7 лютого 2014 р. – Кам.-Подільський. – 2014. С.168-171.
10. Л.А. Кушнір, О.Б. Манеляк. Автоматизація обліку витрат на біологічні перетворення в основному виробництві/ Л.А. Кушнір, О.Б. Манеляк // Економічні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції молодих науковців та студентів 7 лютого 2014 р.- Кам.-Подільський. – 2014., С.174.
11. Особливості організації обліку витрат на виробництво зерна / В. Бобринцева, Л.А. Кушнір/ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту 23 жовтня 2014 р. – Кам.-Подільський. 2014.,С. 26-28.
12. М. Буймістер, Л.А. Кушнір.Порядок калькулювання та закриття рахунків витрат допоміжних виробництв / М. Буймістер, Л.А. Кушнір/ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту 23 жовтня 2014 р. – Кам.-Подільський. 2014. С. 31-34.
13. О. Домбровський, Л.А. Кушнір. Організація обліку на підприємстві/О. Домбровський, Л.А. Кушнір/ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту 23 жовтня 2014 р. – Кам.-Подільський. 2014. С. 43-45.
14. Т. Доскоч, Л.А. Кушнір.Основні аспекти організації обліку і контролю готової продукції/ Т. Доскоч, Л.А. Кушнір/ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту 23 жовтня 2014 р. – Кам.-Подільський. 2014. С. 45-47.
15. В. Кушнір, Л.А. Кушнір. Економічне обґрунтування об’єктів обліку виробництва продукції м’ясопереробних підприємств / В. Кушнір, Л.А. Кушнір / Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: зб. наук.праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 4–5 червня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. С. 212-215.
16. Контрольна функція бухгалтерського обліку / Л.А. Кушнір// Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІY міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль:ТНЕУ, 2016. – С. 427.( 432 с.)
17. К.В. Скотецький, Л.А. Кушнір. Принципи фінансової звітності/ К.В. Скотецький, Л.А. Кушнір// Організаційно-економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 6-7 квітня 2016 р. – Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2016. С.83-86.
18. Кушнір Л. А. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: організація підготовки фахівців з фізичними обмеженими можливостями. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 квітня 2018 р. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2018. С.60-63.
19. Корженівська Н. Л., Добровольська Е. В., Кушнір Л. А.Конюктурні тенденції аграрного ринку України.Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: Збірник наукових праць. За матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції. Одеська державна академія будівництва та архітектури. Одеса, 24 квітня 2018 року. Науки: маркетинг, менеджмент, економіка, управління проектами. 2018. С.94-98.
20. Добровольська Елла, Будняк Любов, Кушнір Людмила. Теоретичні засади оцінки ефективності бурякрцукрового підкомплексу. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2018. С 177.
21. Кушнір Л.А., Гуменюк І.Л., Бачинська О.М. Економічне огрунтуваня обліку витрат з організації і управління. The Third Internationalscientific congress ofscientists of Europe and Asia‖. Proceedings of the III InternationalScientificForumofScientists”East–West”(April 19-20,2018).PremierPublishing s.r.o. Vienna. 2018. P 348.
22. Кушнір Л.А., Лавський А.Й. Економічна та нормативно-правова складова інклюзивної освіти / Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII між нар. наук.-практ. конференції, м. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019. С. 131-135.(468 с.)
23. Кушнір Л.А. Кредитні транші від МВФ та економічна безпека країни/ Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях: матеріали Y міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції(м. Одеса, 7-8 червня 2019 р. Одеський національний політехнічний університет .Одеса, 2019. С. 184.

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, тема «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 179710, реєстраційний номер 2383.
01.04.2015-14.04.2015;
2.Стажування з «Організації бухгалтерського обліку» у бухгалтерії ТзОВ «Кам’янець-Подільський м’ясокомбінат» з 13 липня по 12 серпня 2015 року(Довідка);
3. Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти(з 15.12.2018 до 28.02.2019): педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки, та виконала випускну роботу на тему «Взаємодія вихователя з сім’ями вихованців спеціального навчального закладу», свідоцтво про підвищення кваліфікації за № КП 02125616/278-19.


Translate