Моніторинг якості освіти

Головюк_О.В.

Глов’юк Оксана Василівна

Посада: фахівець моніторингу якості освіти
Email: oksana_shulyk@ukr.net
Дата народження: 17.11.1980 р.н.
Життєве кредо: Світ – це дзеркало, і воно повертає кожному його власне зображення.
Професійне кредо: Допомагаючи іншому піднятися на гору, ви самі наближаєтеся до вершини.

Освіта:
Закінчила у 2006 р. Кам’янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія і дефектологія. Логопедія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти і логопеда.
Закінчила у 2008 р. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психології вищого навчального закладу.
Професійна діяльність:
Протягом 2010-2013 рр. працювала в Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, займала посаду соціального педагога.
З 2020 р. займаю посаду фахівця моніторингу якості освіти в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі.
Стажування та підвищення кваліфікації:
У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема «Психолого-педагогічні умови формування здорового способу життя у дітей підліткового віку»

Система забезпечення якості освіти в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі

Сьогодні в освітянській сфері спостерігається тенденція до активної інтеграції України в європейський освітній простір, яка відповідно вимагає уніфікації процесів забезпечення якості освіти. Крім того, підвищується конкуренція на ринку освітніх послуг, зростають вимоги роботодавців до молодих фахівців. Це зумовлює обґрунтований перехід від процедур зовнішнього контролю якості діяльності закладів вищої освіти у бік постійної внутрішньої самооцінки і самовдосконалення за допомогою систем управління якістю.
Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII складовими системи забезпечення якості освіти є:
– система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
– система зовнішнього забезпечення якості освіти;
– система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Міністерство освіти і науки України та НАЗЯВО розробили ряд керівних документів стосовно освіти в Україні та питань моніторингу якості освіти. Орієнтуючись на дані закони та враховуючи Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), у Подільському коледжі затверджено більшість документів, які є необхідними для успішного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

Основними чинниками, які забезпечують якість освіти в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, є:
1) професійна підготовка науково-педагогічних (педагогічних) працівників, їхні особистісні якості (порядність, відповідальність, принциповість, толерантність тощо);
2) навчально-методичне забезпечення освітнього процесу (навчальні посібники, методичні розробки тощо);
3) наявність системи контролю й оцінювання викладання, рівня знань здобувачів вищої освіти, що відповідає сучасним вимогам;
4) застосування в навчально-виховному процесі сучасних освітніх технологій (активних методів навчання, інтернет-технологій тощо);
5) залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності;
6) відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам;
7) належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
8) забезпеченість науковою літературою;
9) використання матеріалів психолого-соціологічних та моніторингових досліджень;
10) спрямованість викладання на формування соціальних якостей сучасного фахівця;
11) стимулювання самостійної роботи здобувачів освіти, тощо.

Згідно Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

  • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
  • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів вищої освіти;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу вищої освіти;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.

1. Організовувати та проводити систематичний моніторинг якості освіти здобувачів вищої освіти та формувати на цій основі рекомендації щодо покращення навчального процесу.
2. Вивчати та впроваджувати досвід інших закладів освіти з питань організації освітнього процесу, підвищення рівня якості освітнього процесу та якості вищої освіти, вносити пропозиції щодо його вдосконалення в закладі вищої освіти.
3. Формувати експертні групи з моніторингу якості освіти, залучати до груп основних стейкхолдерів регіону, надавати організаційну та методичну допомогу в роботі експертів.
4. Досліджувати очікування абітурієнтів, їхніх батьків, представників громади щодо необхідних професійних компетенцій, змісту освітніх програм та організації освітнього процесу.
5. Узагальнювати результати оцінки якості освітніх послуг закладу вищої освіти, виявляти проблеми у забезпеченні якості освіти та розробляти пропозиції щодо їх усунення.
6. Проводити моніторинг якісних та кількісних показників кадрового забезпечення освітньої діяльності та формувати на цій основі базу даних науково-педагогічного та педагогічного складу закладу вищої освіти.
7. Стимулювати цілеспрямоване безперервне підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних (педагогічних) працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету.
8. Досліджувати рівень задоволеності здобувачів вищої освіти освітніми програмами, змістом та організацією навчання, ресурсним забезпеченням, його результатами.
9. Спостерігати за освітнім процесом та освітньою діяльністю у закладі вищої освіти, відстежувати динаміку якості надання освітніх послуг.
10. Сприяти створенню оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних (педагогічних) працівників.
11. Вдосконалювати практики формування академічної культури і доброчесності у відносинах між учасниками навчального процесу.
12. Сприяти підвищенню престижу та авторитету, позитивного іміджу закладу вищої освіти у суспільстві.

«Кожен член академічної та освітньої спільноти повинен прагнути до чесності і поширювати це прагнення на інших учасників освітнього та наукового процесу, послідовно утримуючись від брехні, шахрайства, крадіжок та інших форм нечесної поведінки, що викривляють парадигму освіти і науки….»

Бухарестська декларація етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі

Академічна доброчесність — це те, чого не вистачає вищій школі
Тарас Тимочко
Координатор проекту «Сприяння академічній
доброчесності в Україні» (SAIUP)
Я часто чую, що треба карати студентів за недотримання доброчесності в академічному процесі. Я не погоджуюся. Наша система академічної культури не передбачає норм, якими можна карати. У нас немає також «пряника». Ми працюємо над тим, щоб його створити. Ми будемо старатися розробити інструмент запобігання порушення академічної доброчесності.
Ми будемо розробляти інформаційну кампанію. Наприклад, це питання використання плагіату. Це досить спірне питання. Дехто вважає, що студентів, які використовують плагіат, треба карати. Ви будете здивовані, але студенти не розуміють, що таке плагіат. Також важливою є мотивація студентів, заохочення. Це може бути мотивація викладачів, щоб вони створювали цікаві курси.
Також це превентивний аспект. Ми будемо розробляти механізми, щоб запобігати використанню плагіату, списуванню.
Останній етап — це розробка санкцій.
Ми разом з державними органами працюватимемо разом для розробки таких механізмів. Ми плануємо працювати з викладацьким складом і адміністраціями закладів вищої освіти. У нас буде розроблена програма для мотивації викладачів. Самі викладачі будуть доносити до студентів принципи доброчесності.

Академічна доброчесність: питання   поведінки студентів чи якості викладання?

  Тріша Бертрам Галант

Член Правління Міжнародного Центру Академічної Доброчесності

Моє знайомство з академічною доброчесністю відбулось трохи більше 16 років тому, коли ментор розказав мені про це. Тоді, у 2002 році, я приєдналась до Міжнародного центру академічної доброчесності у якості члену студентської ради та поринула в існуючі дослідження.
Я відразу побачила велику потребу в додаткових емпіричних знаннях, зокрема для того, щоб вийти за рамки домінуючого питання дослідження — “Чому студенти обманювали та як їх можна зупинити?” У 2006 році я стала практикуючим фахівцем з академічної доброчесності в американському дослідницькому університеті, а в 2008 опублікувала першу працю про академічну доброчесність як предмет викладання та навчання (Академічна доброчесність у двадцять першому столітті: імператив викладання та навчання, Джоссі-Бас). З того часу мої практичні та дослідницькі зусилля в галузі академічної доброчесності зосереджувались на спробі відповісти на питання — як ми можемо підвищити рівень доброчесності шляхом поліпшення якості освіти.
Зрештою, я вважаю, що, коли ми нарешті визнаємо, що доброчесність не є перш за все питанням поведінки студентів, а питанням якості викладання і навчання, ми зможемо рухатися вперед до освітнього середовища, в якому обман є винятком, а доброчесність — нормою.
Академічна доброчесність: як боротися з плагіатом в Україні
Андрій Сідляренко
Голова Unicheck Україна – онлайн-сервісу для перевірки текстів на плагіат
Основа академічної доброчесності полягає у написанні оригінальних авторських наукових робіт. «Крадіжка» чужих текстів і думок, а також відсутність у роботі адекватного посилання на першоджерела є прямим порушенням не лише етичних норм, але й закону.
Незважаючи на формальну наявність юридичного підґрунтя, на практиці це — лише крапля в морі, адже часом ознаки плагіату в наукових роботах із тих чи інших причин просто не помічають. У світовій практиці також немало скандальних і прикрих ситуацій із виявленням академічної недоброчесності у вищих ешелонах влади. Що вже казати про студентів.
Боротьба із плагіатом у наукових роботах потребує багато часу та сил. Навіть якісно знайти copypaste «вручну» — практично нереально. Якщо змістовно оцінити роботу – це завдання для профільного експерта, то осягнути безмежні кількості текстів, які наразі доступні всім у відкритому доступі – це може виявитися напрочуд складним завданням навіть для групи науковців, вже не кажучи про часові затрати на це.
Нині, хоча і є прописані норми законів, однак часто бракує ефективних і налагоджених процедур оцінювання текстів на наявність різновидів академічного шахрайства. Крім цього, не слід забувати й про «людський фактор» — аналізувати текстові роботи й порівнювати їх з іншими науковими доробками задля виявлення порушень академічної доброчесності є нелегким завданням для однієї людини як технічно, так й інтелектуально.
В Україні одним із найбільш доступних та якісних сервісів для перевірки текстів на ознаки плагіату став Unicheck. Безкоштовний доступ до сервісу було надано вже понад 120 українським вишам. Позитивні відгуки після впровадження сервісу спираються на підвищення якості наукових робіт і полегшення робочого процесу для викладацького складу.
Водночас слід пам’ятати, що жоден сервіс не може функціонувати без взаємодії з людиною. У декого може скластися хибне враження, що програма є «пігулкою від усіх хвороб». Однак це, не так. Будь-яка платформа є технічним помічником, зручним інструментом для пошуку плагіату та інших різновидів чітингу з текстом.
Сервіси допоможуть проаналізувати текст, порівняти його з іншими базами, бібліотеками, файлами, але вони не дадуть відповіді чи містить робота нові наукові знання, дослідження, результати. Вони не можуть вказати на коректність або доцільність використаних автором матеріалів, а також визначити необхідність наявності певного обсягу цитування.
Ключовим результатом має стати синергетичний ефект в роботі людини і програмного продукту. Саме людина, орієнтуючись на фаховому рівні у тематиці роботи, може зрозуміти, чи є у тій чи іншій роботі наукова цінність, актуальність, чи відповідає вона всім вимогам і нормам та визначити релевантність текстових збігів.
Загалом компанія GfK Україна, спільно з Аналітичним центром CEDOS, дійшли висновку, що найчастіше плагіат зустрічається серед тих студентів, у яких недостатня мотивація для отримання освіти. Тому місія Unicheck – підвищити якість освіти в Україні за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності в університетську культуру та покращення академічної мотивації студентів та викладачів.
А також відповідальне ставлення науковців до розвитку української науки, а отже й суспільства в цілому. Тож, якщо ви хочете, аби ваші роботи цінували й цитували, – шануйте інших.

Академічна доброчесність в сучасному освітньо-науковому просторі

Тріпак Мар’ян Миколайович
Директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу

Вибравши європейський вектор розвитку, наша держава орієнтується на кращі зразки світової культури, зокрема культури академічної. Основним поняттям академічної культури є академічна доброчесність у процесах навчання, викладання та наукових досліджень.
В умовах сучасного суспільства проблема академічної доброчесності набуває дедалі більшого значення. Стрімкий розвиток технологій та вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності полегшують процес використання та поширення інформації, але разом з цим набувають усе більших обертів процеси запозичення, привласнення і використання чужих ідей та думок. Тому поглиблення та розширення знань з проблеми академічної доброчесності та впровадження отриманих знань та принципів на практиці є дуже актуальним та важливим завданням сучасного освітньо-наукового простору.
Поняття, яке взято з англійської, — integrity – не зовсім правильно перекладати як «доброчесність». Це скоріше – «цілісність», важливість стосунків всередині академічної громади і суспільства. За цим поняттям – зміни в культурі закладів вищої освіти, утвердження принципів, що виростають з культури громади, унікальна місія кожного закладу вищої освіти.
Саме на молодь ми покладаємо великі надії щодо утвердження і поширення високих етичних і моральних ідеалів та належних стандартів доброчесності у процесі навчання та наукової діяльності. На мою думку, постійне заохочення здобувачів вищої освіти до етичної поведінки під час навчальних занять та при самостійній роботі закладає основи для довготривалої академічної доброчесності.
Оскільки дотримання принципів академічної доброчесності має орієнтуватися не на покарання та дисциплінарні заходи, а на допомогу, інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу. Забезпечення академічної доброчесності передбачає обмеження можливостей її порушення та усунення сприятливих для цього чинників. Наприклад, викладачі нашого коледжу акцентують увагу на мотивацію та доцільність виконання завдань здобувачами вищої освіти для їх професійної підготовки в цілому та майбутньої професійної діяльності. Завдання подаються проблемними, актуальними з високою варіативністю та диференційованістю оцінювання, а їх виконання спирається на творче мислення здобувачів вищої освіти.
Дотримання засад академічної доброчесності є двостороннім процесом, в який включені науково-педагогічні (педагогічні) працівники та здобувачі вищої освіти. Саме науково-педагогічні (педагогічні) працівники є прикладом та взірцем для наслідування молодого покоління. Втілення в життя ідеалів доброчесності та високого професіоналізму надихає молодь розвиватися, створювати власні наукові проекти та досягати нових вершин в освіті та науці на принципах академічної доброчесності. І навпаки, відсутність єдиної позиції викладачів щодо порушень академічної доброчесності дезорієнтує здобувачів вищої освіти, наштовхує на сумніви щодо вартості зусиль дотримання академічної доброчесності. Адже це важчий шлях. Тому визнання цінностей академічного життя, приналежності до академічної спільноти та підтримання відповідної організаційної культури в закладах вищої освіти є фундаментом для ціннісно-мотиваційної структури особистості здобувача вищої освіти.
Відповідно, здорова академічна культура є безцінним символічним капіталом навчального закладу, що знаходить своє вираження у писаних і неписаних нормах, які визнаються спільнотою. Вони творять неповторний профіль навчального закладу.
Окрім того, потрібно звернути увагу і на роботу з підвищенням статусу вищої освіти загалом як цінності індивідуальної, професійної та суспільної, що сприятиме входженню принципів академічної доброчесності в свідомість її здобувача. Дотримання принципів академічної доброчесності сприятиме конкурентоспроможності вітчизняної класичної освіти та стандартів вищої освіти в світовому освітньо-науковому просторі в умовах зростаючого запиту на практичну орієнтованість освітніх програм, розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, глобалізаційних процесів в сучасному суспільстві. Лише на засадах відкритості, чесності, прозорості та толерантності може відбуватися продуктивна співпраця та взаємодія всіх учасників освітньо-наукового процесу.
Дотримання принципів академічної доброчесності кожен повинен починати з себе, бо найкраще вчить власний приклад. Кожен з нас стоїть перед вибором: важка і наполеглива праця, яка допомагає досягати успіхів як окремій людині, так і країні в цілому, або обман, шахрайство та сумнівна спритність, які потім стають нормами суспільних відносин і тягнуть країну на дно.
Зрозуміло, що розвиток закладу вищої освіти – це обов’язково і зростання кожного члена спільноти коледжу.
Отже, на мою думку, академічна доброчесність пов’язана із якістю освіти, а також впливає на те, яких громадян виховує система вищої освіти в країні, які цінності закладаються під час навчання у закладі вищої освіти.
Бажаю Вам плідної наукової роботи та якісних результатів!

Академічна доброчесність як запорука якісної освіти

Глов’юк Оксана Василівна

Фахівець моніторингу якості освіти
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Питання якості освітнього процесу важливе як для педагогів, так і для студентів. Адже, перші – покликані навчати, надавати знання та вміння, а наступні – прагнуть отримати професійні знання та навички.
На даний момент у всьому світі тема академічної доброчесності у закладах вищої освіти набуває широкого обговорення. Запровадження принципів академічної доброчесності передбачає системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу як здобувачі вищої освіти, так і науково-педагогічні (педагогічні) працівники. Формується нова академічна культура, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.
Академічна доброчесність – це й повага до інтелектуальної власності. Тому важливо мати культуру цитування, використовуючи чуже, зробити свій крок, внести щось нове!
Я вважаю, що дотримання принципів доброчесності у навчанні, тобто відсутність списування, плагіату, хабарництва тощо, допоможе здобувачам вищої освіти не лише отримати гарну та якісну освіту, але й допоможе їм у майбутньому у професійній кар’єрі. Адже період навчання у коледжі – це підготовка до трудової діяльності, яка у найближчому майбутньому повинна стати для молодої людини основним джерелом існування та засобом особистісної самореалізації.
Через зміст навчальної діяльності формується певне ставлення здобувачів вищої освіти до навчальної дисципліни й усвідомлюється його ціннісна значущість для особистісного розвитку.
На мою думку, мотивація навчатися тісно пов’язана із дотриманням принципів академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти. У навчанні процес мотивації є безперервним, оскільки вивчення будь-якого матеріалу закладає основу для викладення нового. Тому, у викладачів, які застосовують сучасні методики викладання, постійно оновлюють інформацію, застосовують інтерактивні елементи навчання тощо, студенти списуватимуть менше. Пояснення – мотивація навчатися значно вища.
Хочеться зауважити, що тільки знання, здобуті власною працею, є міцними, глибокими і дієвими. А дотримуючись принципів академічної доброчесності формуються навички, які є конче необхідними у будь-якій професійній діяльності, виробляється відповідальність та рішучість, креативність. Тобто, якості які найбільше цінуються у сучасному світі.
І зрештою, коли стає питання вибору, яким чином діяти, думаю варто задати собі запитання:
– Чи хотіли б Ви, щоб Вас лікував лікар, який списував під час навчання?
– Чи хотіли б Ви, щоб Вас навчав педагог, який займався плагіатом в університеті?
– Чи хотіли б Ви, мати справу з хабарником?
Академічна доброчесність взаємопов’язана із системою забезпечення якості освіти. Без забезпечення якості освіти важко говорити про підтримку академічної доброчесності та протидію академічній недоброчесності. А впровадження принципів академічної доброчесності, на мою думку сприятиме підвищенню якості вищої освіти та репутації закладу вищої освіти, підвищення його рейтингу, підвищення конкурентоспроможності випускників.
Таким чином, академічна доброчесність – це динамічна особливість якісного освітнього процесу. А доброчесна освіта – це наше доброчесне майбутнє. Здорова академічна культура є чинником успішного розвитку суспільства.
Тож давайте змінюватися заради майбутнього!!!

Вибір на користь доброчесного навчання – це інвестиція у свій розвиток!

Квітінська Марина
В. о. Голови Студентської ради
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Академічна доброчесність! Що це для мене? Це означає, що в процесі навчання чи досліджень ми, здобувачі вищої освіти, науковці та педагоги керуємося передусім принципами чесності, чесної праці та навчання. Плагіат, списування та несанкціоноване використання чужих напрацювань — неприйнятні. Академічна доброчесність стосується не лише якості знань: вона напряму впливає на те, яких громадян виховує система освіти в країні, які цінності закладаються під час навчання у закладах освіти.
Бути чесним означає бути відкритим, довіряти та бути достойним довіри. Коли люди чесні, можна бути впевненим, що вони не обмануть, не підведуть, не вкрадуть. Коли навколо усі чесні, то ти впевнений, що речі є саме такими, якими здаються. Бути доброчесним означає відстоювати те, у що віриш, що є правильним, що є найвищою цінністю. Це означає бути чесним та щирим з іншими та з собою. Ти є доброчесною людиною, коли твої слова відповідають твоїм вчинкам.
Відкритість та прозорість процесу навчання, принципи академічної доброчесності, створили позитивний імідж Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу в очах громади. За словами наших студентів, саме коледж надає можливість самореалізуватися, створює особливу комфортну атмосферу, в якій відбувається постійний обмін знаннями поміж студентами та викладачами. Здобувачі вищої освіти відчувають себе повноправними учасниками, які можуть впливати на розвиток рідного коледжу.
На мою думку не можна виправдати недоброчесність прагненням досягти кращого і швидшого результату. Це питання для мене рівнозначне питанню про допінг у спортивних змаганнях. Звичайно, це може бути способом швидкого досягнення результату, але потрібно працювати на довготерміновий результат, яким повинна бути не оцінка, а знання. Бо коли ми будемо влаштовуватися на роботу й працювати, важливим буде не лише наш диплом, а й ті знання, які ми отримали доброчесним способом.
Крім того, слід розуміти мету і цінність навчального процесу – як часу, ресурсів і коштів спрямованих саме на розкриття власних творчих здібностей і вироблення професійних навичок. Приниження себе та інших підробками, чи-то “фейками”, – це, насамперед, крадіжка в себе можливостей стати краще.
Своїм однокурсникам хочу дати пораду: «Цінуйте свій час і ресурси: ви навчаєтеся ні для кого іншого, крім себе. Важливим є ваш особистий результат у порівнянні із собою вчорашнім, і заради себе завтрашнього».
Я можу із впевненістю заявити, що в нашому Подільському коледжі дотримання принципів академічної доброчесності відбувається на високому рівні. Кожен викладач підходить досить серйозно до подачі інформації для студента. А студенти самостійно та відповідально виконують навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей. Всі студенти посилаються на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень чи відомостей. Дотримуються норм законодавства про авторське право.
Надалі ми лише будемо вдосконалюватись та прагнути до найвищих результатів!

Фахівець моніторингу якості освіти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу  здійснює цілеспрямований моніторинг якості освітнього процесу, досліджує рівень задоволеності здобувачів вищої освіти  освітніми послугами, інформує про результати дослідження і надає відповідні рекомендації щодо підвищення ефективності та якості освітнього процесу.

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання та науково-дослідницької роботи здобувачі вищої освіти, педагогічні та науково-педагогічні працівники мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.
Становлення системи забезпечення академічної доброчесності в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбувалося поступово, у відповідності з етапами формування законодавчої бази на загальнодержавному рівні.
Базовими нормативними документами в Коледжі є: Кодекс академічної доброчесності та інші нормативні документи щодо здійснення відповідних видів освітньо-наукової діяльності у закладі вищої освіти, в яких у тому числі відображаються питання академічної доброчесності. Зокрема, Кодекс академічної доброчесності визначає стандарти здійснення освітньо-наукової діяльності на основі повного дотримання основних моральних і правових норм академічної поведінки. Разом з іншими документами Кодекс регламентує політику забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності закладу вищої освіти, забезпечує дотримання принципу нетерпимості до будь-яких порушень академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-педагогічними працівниками передбачає:
• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
• дотримання норм законодавства про авторське право;
• надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:
• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
• дотримання норм законодавства про авторське право;
• надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Академічна доброчесність є невід’ємною частиною освітнього процесу, а її порушення – загрозою для кожного здобувача вищої освіти. Та чи відомо це самим здобувачам?
Щоб дізнатися рівень їхньої обізнаності щодо правил академічної доброчесності, академічної етики та розуміння цінності навчання, ми вирішили здійснити опитування здобувачів вищої освіти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, і отримали цікаві та пізнавальні результати.
Аналізуючи результати анкетування щодо академічної доброчесності, можна зробити загальні висновки, що здобувачі вищої освіти дотримуються принципів доброчесності під час навчального процесу та розуміють, наслідки недоброчесних практик. Також із відповідей опитаних зрозуміло, що обізнаність щодо академічної доброчесності є необхідною, тож інформація про неї повинна поширюватися.
В процесі дослідження виявилось, що здобувачі вищої освіти мають свою позицію та вміють аргументовано відстоювати власну думку. Також вони готові зробити крок на зустріч змінам і висловлюючи власну думку, здобуваючи якісну освіту та в майбутньому будуючи кар’єру, будуть покладатись при цьому на власні сили. А впевненість в собі та дотримання принципів академічної доброчесності, допоможе їм у подальшому житті.
Тому що навички доброчесності не обмежуються лише процесом навчання, а згодом перенесуться на професійну діяльність.
Translate