Циклова комісія іноземних мов


Колісник Марина Ігорівна

Посада: голова циклової комісії іноземних мов, викладач правових та суспільно-гуманітарних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Email: marina04052016@ukr.net
Коло наукових інтересів: Метод проєкту як спосіб мотивації учнів до вивчення англійської мови (The project method as a way to motivate students in English learning)
Освіта: вища
Детальніше →

external

«Learning is a treasure that will follow its owner everywhere».
Chinese Proverb
«Знання – це скарб, який всюди слідує за тим, хто ним володіє».
Китайське прислів’я

Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії іноземних мов є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

З метою підвищення професійної майстерності викладачів використовуються різноманітні форми методичної роботи:

 • навчально-методичні конференції, збори, засідання циклових комісій з навчально-методичних питань;
 • семінари, конференції, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси професійної майстерності;
 • тижні (декади) циклових комісій;
 • відкриті та інструктивно-методичні заняття;
 • майстер-класи;
 • методичні консультації;
 • індивідуальні та групові консультації

Методична робота викладачів циклової комісії іноземних мов спрямована на: вдосконалення підготовки фахових молодших бакалаврів згідно вимог освітньо-професійних програм.

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень, беруть участь у міжнародних проектах, конференціях, що підтверджує високий професіоналізм та стремління фахівців відповідати вимогам часу.

Результатом науково-методичної діяльності викладачів є видання методичних посібників, програм, методичних розробок, методичних рекомендацій; публікації тез та статей у фахових виданнях; участь викладачів та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях.

Викладачі циклової комісії іноземних мов здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах.

Мовна підготовка фахівців забезпечується потужною матеріально-технічною базоюЦиклова комісія оснащена аудіо та відеотехнікою, мультимедійною апаратурою, що дозволяє впроваджувати інноваційні інтерактивні технології у навчальний процес.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

external

How many languages you know that many times you are a person.
Як багато мов ти знаєш – стільки разів ти реалізувався, як людина.

Із вивченням іноземних мов Ви відкриєте для себе  інше життя, яке наповнене новими знаннями, відкриттями, подорожами світового масштабу!

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом.

Загалом людина, яка володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість, володіє кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми.

Стара приказка говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина». Тобто, чим більше мов на сьогодні ти знаєш, тим краще. Адже, кожна мова – це ключ, який відкриває двері до чогось  свого, до чогось нового.
Так, наприклад, англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв.

Основне завдання циклової комісії іноземних мов є впровадження нових активних способів і форм навчальної діяльності на занятті, які  стимулюють студентів використовувати іноземну мову як під час спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для набуття знань щодо здатності орієнтуватися в соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.

Викладачі циклової комісії здійснюють підготовку студентів, які навчаються за такими спеціальностями:
051 «Економіка»;
053 «Психологія»;
071 «Облік і оподаткування»;
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
231 «Соціальна робота».

Забезпечують викладання таких дисциплін: «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

На питання «Як зацікавити студента?» викладачі можуть відповісти, що ефективне використання інтерактивних методів навчання (рольова гра, ділова імітаційна гра, прес-конференція, мозкова атака, дискусія, метод проектів, заняття-екскурсія, заняття-бесіда, заняття-диспут, робота в парах, малих групах) дає бажані результати. Наслідком такої роботи є розширення словникового запасу студента, зростання комунікативної активності, підвищення інтересу до процесу навчання. Поширеним є і метод проектів, який надає студентам можливість мислити, вирішувати проблеми.

Викладачі активно використовують систему дистанційного навчання (POSEKMOODLE), що дозволяє забезпечити  доступ до навчання студентів, надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем.

Завдання діяльності циклової комісії.

Головна мета  роботи викладачів циклової комісії – висококваліфіковане навчання студентів іноземних мов на основі інноваційних методів навчання. На практичних заняттях викладачі застосовують якісно нові підходи до мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців, приділяють основну увагу фахово-орієнтованому навчанню, використовують традиційно — класичні та сучасні методи навчання, серед яких основними є: описово-аналітичний, зіставний, прагматичної інтерпретації тексту, комунікативний, інтерактивний, навчальної дискусії, метод проектів, метод мультимедіа та Інтернет-технологій.
Серед усіх методів перевага надається комунікативному, основна мета якого – забезпечити практичне використання іноземної мови як у загальновживаній сфері, так і у сфері професійного спілкування.

Завдяки злагодженій роботі викладачів і талановитої молоді, наші студенти є регулярними призерами міських та обласних олімпіад.

Окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота. Циклова комісія сприяє організації методичної роботи, проведенню предметних тижнів, конференцій, олімпіад, конкурсів, літературних вечорів, тощо. Викладачі постійно популяризують іноземні мови з метою кращого володіння студентами коледжу, посилюють мотивацію до вивчення іноземних мов, стимулюють інтелектуальну та мовну активність студентів, розширюють їх світогляд, розвивають творчі здібності, залучають студентів до творчо-пізнавальної діяльності і співпраці з викладачами незалежно від рівня володіння мовами.

Циклова комісія іноземних мов успішно працює над збагаченням форм роботи завдяки активному творчому пошуку усіх її членів, взаємодопомозі, що сприяє зростанню педагогічної майстерності і впливає на якість навчально-виховного процесу.

Основні напрямки освітньої діяльності циклової комісії іноземних мов спрямовані на:

 • формування у студентів компетенцій у читанні і перекладі текстів професійного спрямування;
 • ефективне використання технологій формування професійних компетентностей сучасного фахівця засобами іноземної мови;
 • подолання психологічних проблем, що виникають в процесі вивчення іноземних мов;
 • результативне використання особистісно-орієнтованого підходу у навчальному процесі;
 • формування практичного володіння студентами мовленнєвими уміннями для здійснення іншомовного спілкування в аудіюванні, говорінні, читанні і письмі;
 • вдосконалення різноманітних форм і методів самостійної роботи студентів.

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАПОВІДІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ІНОЗЕМНИХ МОВ

In any business the most important thing is to start. Remember: no one has been able to succeed planning!
У будь-якій справі найважливіше — почати. Пам’ятайте: нікому ще не вдалося досягти успіху плануванням!
Wisdom is knowing how little we know. (Oscar Wilde)
Мудрість – це знати, наскільки мало ми знаємо. (Оскар Уайлд)
The future belongs to those who believe in beauty of their dreams.
Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії.
When life gives you a hundred reasons to cry, life show that you have a thousand reasons to smile.
Коли життя дає тобі сотні причин для сліз, покажи, що в тебе є тисячі причин для посмішки.
There are no shortcuts to any place worth going. (Helen Keller)
До гідної мети немає коротких шляхів. (Хелен Келлер)
Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. (Winston Churchill)
Успіх — це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. (Уїнстон Черчілль)
Language is the blood of the soul into which thoughts and run out of which they grow. (Oliver Holmes)
Мова — це кров душі, в яку течуть думки і з якої вони ростуть. (Олівер Хоумз)
He who does not know foreign languages does not know anything about his own.
Той, хто не знає іноземних мов, нічого не розуміє в своїй власній мові.
Teachers open the door, but you must enter by yourself.
Вчителі відкривають двері, але увійти в неї Ви повинні самостійно.

Історія

   Циклова комісія іноземних мов створена у травні 2020 р. (наказ директора коледжу від 04.05.2020 р. № 112) з метою  якісної організації освітнього процесу у Фаховому коледжі Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу відповідно до ст. 32 «Структура закладу фахової передвищої освіти», ст. 36 «Керівник відділення і циклової комісії» Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення Фахового коледжу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу для підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань/спеціальністю 07 Управління та адміністрування/071 «Облік та оподаткування», 05 Соціальні та поведінкові науки/051 «Економіка», 23 «Соціальна робота»/231 «Соціальна робота».


Translate