Сектор практичної підготовки та працевлаштування


Місько Алла Михайлівна

Посада: фахівець з працевлаштування випускників коледжу
Дата народження: 14 січня 1988 р.
Електронна адреса: allahorjyk@gmail.com
Освіта: вища
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011 р., диплом магістра за фахом викладача української мови та літератури.Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж – заклад вищої освіти державної форми власності І-ІІ-го рівня акредитації. Сьогодні – це один із сучасних ЗВО в Україні вихованцями якого є діти з особливими освітніми потребами, який готує фахівців відповідно до вимог ринку праці.

    Вихованці Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу володіють усіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою. Сьогодні наші студенти-кваліфіковані та перспективні молоді люди, які навчаються за сучасними стандартами освіти. Крім того, студенти коледжу знаходяться на повному державному забезпеченні.

    Практична підготовка студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення компетенцій, практичних навичок і умінь.

      Студенти проходять навчальну та виробничу практику.

   Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними професійних умінь і навичок зі спеціальних дисциплін.

Виробнича практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом, відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів з врегулюванням основних питань організації роботи студента.

    Практика студентів є етапом практичного навчання з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності.

    За останні роки відкрито нові спеціалізації, що дозволяє не лише розвинути інтелектуальний потенціал регіону, а й сприяти професійному зростанню молодих фахівців. Особливе місце у цьому процесі належать забезпеченню студентської молоді першим робочим місцем за фахом. З цією метою коледж активно співпрацює з роботодавцями Кам’янця-Подільського, Хмельницького та інших регіонів країни.

    У Подільському спеціальному-навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі створено підрозділ розвитку кар’єри, який має забезпечити вирішення низки проблем:

  • для міста, регіону: уповільнення тенденції зовнішньої трудової міграції підготовлених молодих фахівців;
  • для роботодавця: підготовка молодих фахівців під потреби роботодавця завдяки розвитку моделі дуальної освіти;
  • для Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу: працевлаштування випускників.

    Мета діяльності підрозділу є забезпечення ефективної зайнятості випускників та студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, що відповідає потребам ринку праці, завдяки інтеграції бізнесу та середовища коледжу шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, сприяння студентам і випускникам у працевлаштуванні, проходженні стажування, долученні до волонтерської праці.

    Завданнями (напрямами вирішення проблеми) є:

  • результативна співпраця «Студент Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу– Роботодавець», починаючи з 2-го курсу;
  • забезпечення модерації в процесі налагодження відносин в системі «Роботодавець – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж – Молодий Фахівець»;
  • Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж – площадка для розвитку програм стажування молодих фахівців на підприємствах роботодавців;
  • долучення студентської молоді до участі у створенні спільних продуктів з підприємствами, в ініціації та управлінні змінами, у програмах соціальної відповідальності бізнесу;
  • побудова моделі успішного працевлаштування за фахом «Випускник Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу = Майбутній Роботодавець»;
  • розвиток співпраці між сучасними підприємствами, установами, організаціями та Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем;
  • в частине забезпечення офіційної зайнятості випускників;
  • створення образу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, як центру підготовки висококваліфікованих спеціалістів в очах роботодавців.

Основними пріоритетами діяльності виступають:

  • налагодження партнерства з роботодавцями з метою розвитку взаємовідносин;
  • інтеграція організацій, незалежно від форм власності, що можуть бути потенційними роботодавцями, базами для стажування для студентів і випускників в освітній процес (Дні розвитку кар’єри, Форуми роботодавців, лекції, круглі столи тощо);
  • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
  • розвиток взаємовідносин з представництвами Державної служби зайнятості;
  • проведення моніторингу попиту та пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж;
  • узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
  • он-лайн доступ до бази даних: вакансій для студентів і випускників, що відповідають їх фаховій підготовці;
  • клієнт-орієнтована система для  роботодавців, в т.ч. згідно ст. 14 ЗУ «Про зайнятість населення».

Принципи роботи підрозділу розвитку кар’єри Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу:

  • відкритий простір;
  • он-лайн доступ;
  • результативність;
  • зворотній зв’язок;
  • доброзичливість.

Основні напрямки роботи:

  • надання інформації щодо напрямів підготовки в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі;
  • інформування студентів щодо попиту та пропозиції на ринку праці, пошук, підбір роботи, вибір форм зайнятості згідно професійних кваліфікацій і кваліфікацій майбутнього в країні та за кордоном;
  • консультування студентів з планування кар’єри, стратегії та тактики працевлаштування, самомотивації;
  • організація зустрічей з роботодавцями, бізнесменами, представниками co-working центрів, об’єднаних територіальних громад, а також інформаційних, методичних, освітніх заходів, що пов’язані з розвитком кар’єри та зайнятістю;
  • консультування студентів і співробітників у розробці та реалізації проектів;
  • координування взаємовідносин Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу та зовнішніх інституцій, соціальних та економічних партнерів щодо проведення набору студентів/випуску фахівців;
  • створення електронних баз даних вакансій, що є результатом співпраці Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу з партнерами;
  • збір, узагальнення й аналіз інформації Подільського спеціального соціально-економічного коледжу, що стосується студентської кар’єри та працевлаштування;
  • підготовка інформаційних, наукових, науково-методичних публікацій;
  • інформування щодо можливостей професійного розвитку у країні і за кордоном (семінари, короткотермінові навчання, тренінги тощо);
  • проведення бесід з випускниками та роботодавцями щодо ситуації із зайнятістю й узгодження відповідно до цього діяльності підрозділу;
  • медіація, навчання та надання консалтингових послуг, ведення договірної роботи.

Основні переваги:

  • доступність;
  • інтерактивність;
  • підрозділ як система створення та розповсюдження інформації щодо розвитку кар’єри;
  • актуальні вакансії на екранах, що розміщено у фойє коледжу, та на офіційній веб-сторінці Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
  • використання сучасних методик підбору претендентів на вакантні посади;
  • координація роботи системи моніторингу розвитку кар’єри випускників;
  • миттєвий документальний супровід досягнутих домовленостей;
  • тренінговий центр для партнерів коледжу.

    Для студентів: освіта, кар’єра, інформації, консультування.

    Для роботодавців: співпраця, економічне та соціальне партнерство, координація, розвиток.

    Постійними партнерами Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу є:

  • ТОВ «Подільський бройлер» м. Кам’янець – Подільський;
  • «Український кристал» м. Кам’янець – Подільський;
  • Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» в Хмельницькій обл.

    Завдяки інтеграції бізнесу та середовища коледжу вже сьогодні забезпечується ефективна зайнятість випускників та студентів Подільського спеціального соціально-економічного коледжу, що відповідає потребам ринку праці.

    У підрозділі розвитку кар’єри Вас радо зустрінуть ментори.

    Ментор – досвідчений наставник, порадник, який допомагає у побудові професійної кар’єри студентам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

    Ментор підрозділу розвитку кар’єри Коледжу готовий розвивати компетенції тих, хто звернеться за порадою або за практичною допомогою до нього, допомагати самовизначитись на шляху вибору та розвитку професійної кар’єри.

    Ментори – колеги відносини з якими вибудовуються на засадах взаємоповаги, взаємної довіри, орієнтуючись на довготерміновий характер співпраці.

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

  1. Департамент соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради
  2. Деражнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини
  3. ДП Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» Кам’янець – Подільський
  4. Дунаєвецька міжрайонна державна лабораторія Держпродспожив-служби
  5. Кам’янець-Подільське відділення ПАТ КБ «Приват Банк»
  6. Кам’янець-Подільське колективне швейне підприємство
  7. Кам’янець-Подільське учбово-виробниче підприємство УВО УТОС
  8. Кам’янець-Подільське учбово-виробниче підприємство українського товариства глухих
  9. Кам’янець-Подільське публічне акціонерне товариство «ГІПСОВИК»
  10. ПП «Гранд-сервіс Поділля»
  11. ПП «СІРІУС»
  12. Приватне акціонерне товариство «Славутський пивоварний завод»
  13. Приватно-орендне підприємство «Росія»
  14. Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»
  15. СТВО «Лагада»
  16. ТДВ Кам’янець-Подільський електромеханічний завод
  17. ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»
  18. ТзОВ «Форварт Плюс»
  19. ТОВ «Модуль-Україна»
  20. ТОВ «Подільський бройлер»
  21. ТОВ «Преттль-Кабель Україна»
  22. ТОВ «Український кристал» м. Кам’янець – Подільський
  23. ТОВ «Енселко Агро»
  24. ТОВ “Агродім Велес”
  25. ТОВ «Агро-ЄкоХХІ плюс»
  26. ТОВ «ВКВ-Союз»
  27. Управління державної казначейської служби України у Чемеровецькому районі
  28. Установа Тернопільської обласної ради «Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат»
  29. Фермерське господарство «Агро-Інвест»
  30. ФОП «Кравчук Володимир Іванович»
  31. Чемеровецька районна державна лікарня ветеринарної медицини
  32. Шумська міська рада


Translate