Навчально-виховний процес

 

 

 

Освіта- найвизначніша з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найкращої якості.
Інакше вона абсолютно марна.
Р. Кіплінг


    Головним критерієм якості освіти має бути здатність молодого покоління повноцінно жити і активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни, особливо в періоди технологічних та цивілізаційних проривів. Окрім того прогресивні зміни у суспільних відносинах зумовлюють необхідність забезпечення високого рівня фахової передвищої освіти як запоруки конкурентоспроможності, професійної і соціальної мобільності, самовдосконалення громадян.


   Особистісна складова сучасної освіти передбачає проєктування навчально-виховного процесу, в якому реалізуються такі концептуальні засади як створення умов для активної навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвитку їхніх індивідуальних здібностей.

    Важливим в період сучасної освітньої реформи є гармонійне поєднання навчальних і виховних змістів, форм, методик і принципів. Забезпечення цього уможливлюється лише за умов якнайповнішої гуманізації та модернізації навчального середовища й процесу.


   Визначальними для відбору змісту освіти у  фаховій передвищій освіті стали загальнолюдські цінності, принципи науковості, полікультурності освіти, системності, інтегративності, єдності навчання та виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями й народами в інтересах людини, суспільства, держави.

    Реалізувати завдання виховання особистості студента можливо лише за умови єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. Навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує знання, навички і уміння. Виховання ж формує ставлення, смисли діяльності.


     У діяльності викладача навчання і виховання нероздільні. Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього педагогічного складу фахового  коледжу, адміністрації, органів студентського самоврядування.

    Отже, організація навчально-виховної роботи здійснюється за допомогою адміністрації фахового  коледжу, відділень, куратора, викладача, студентського самоврядування і активності самого студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, цілісну, всебічно розвинену особистість.


Translate