«Науку потрібно будувати століттями і кожен повинен принести в ній свій камінь,
а цей камінь часто стоїть йому цілого життя»
Анрі Пуанкаре


Голова циклової комісії

Герасимова Тамара Іванівна

Посада: викладач облікових дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Дисципліни що викладає: «Економічний аналіз», «Фінанси підприємства», «Казначейська справа», «Контроль і ревізія».
Email: tamarakp59@ukr.net
Дата народження: 13 квітня 1959 р.
Коло наукових інтересів: методика економічного аналізу діяльності підприємств; економічний аналіз, як інструмент управлінських рішень; фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів: теорія, методологія, практика; проблеми молоді з інвалідністю в умовах з економічною нестабільністю, «Методика економічного аналізу діяльності підприємств; фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів: теорія, методологія, практика».
Детальніше 

 

Історія

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін створена у січні 2020 р. (наказ директора коледжу від 25.01.2020 р. № 22) з метою якісного провадження освітньої, методичної діяльності для підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань/спеціальністю 07 Управління та адміністрування/071 «Облік та оподаткування та 05 Соціальні та поведінкові науки/051 «Економіка».

Завдання діяльності циклової комісії:

  • безпосереднє забезпечення навчального процесу відповідно до державних вимог і стандартів освіти (проведення аудиторних і позааудиторних занять та консультацій, організація та керівництво практичною підготовкою студентів, забезпечення державних атестацій тощо);
  • організаційно-методичний супровід освітньої діяльності студентів (розробка і постійне оновлення навчальних та робочих програм, навчально-методичних комплексів дисциплін, програм практик тощо);
  • сприяння пропаганді принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації, методів активного навчання;
  • розширення можливості доступу студенів до навчальних матеріалів на сайті дистанційного навчання «Moodle» що сприяє підвищенню якості навчання за рахунок мотивації, розвитку пізнавальної активності, формуванню культури самоосвіти;
  • сприяння вихованню студентської молоді на принципах гуманізму і толерантності, патріотизму, професіоналізму;
  • активний різнобічний розвиток професійних компетенцій студентів, всебічний розвиток молодих особистостей, залучення їх до здорового способу життя, сприяння формуванню активної громадянської позиції;
  • широке використання у навчальному процесі передового дидактичного досвіду, сучасних засобів ділової комунікації і джерел новітньої інформації.

Translate