Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформатики

Голова циклової комісії

Динич Альона Юріївна

Посада: голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформатики, викладач дисциплін природничо-математичного циклу;
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни які викладає: математика, вища математика
Email: alona.dynych@gmail.com
Коло наукових інтересів:
Детальніше

Математику вже за те любити варто, що вона розум до ладу приводить.
М. В. Ломоносов
Перед людиною є три шляхи до пізнання:
шлях мислення – найбільш благородний,
шлях наслідування – найбільш легкий і
шлях особистого досвіду – найбільш важкий.
Конфуцій

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Основними напрямками методичної роботи циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформатики є:
• перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
• поглиблення педагогічних знань;
• вивчення принципів розвитку сучасної національної школи;
• створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
• організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів;
• аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
• вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
• організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
• сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
• допомога у підготовці викладачів до атестації;
• вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

З метою підвищення професійної майстерності викладачів використовуються різноманітні форми методичної роботи:
• навчально-методичні конференції, збори, засідання методичної ради, засідання кафедр та циклових комісій з навчально-методичних питань;
• семінари, конференції, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси професійної майстерності;
• тижні (декади) циклових комісій та кафедр;
• відкриті та інструктивно-методичні заняття;
• майстер-класи;
• контрольні та взаємні відвідування занять;
• виставки педагогічних досягнень викладачів;
• аналітичні дослідження з питань методики навчання студентської молоді;
• методичні консультації;
• індивідуальна самоосвітня робота викладачів кафедр та циклових комісій;
• індивідуальні та групові консультації із завідувачами кафедрами, головами циклових комісій та викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної методичної допомоги з питань планування роботи, визначення змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи.

Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас.
Н. Вінер
Математика – наука молодих. Інакше і не може бути.
Заняття математикою – це така гімнастика розуму, для якої потрібні вся гнучкість і вся витривалість молодості.
Н. Вінер

 Кредо циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформатики  «Час дорогоцінний подарунок, даний нам, щоб у ньому стати кращими, зрілішими та досконалішими».

Час проведений студентами на заняттях та позанавчальних заходах завжди використовується доцільно та з найвищою користю. Викладачі використовують сучасні методи та прийоми навчання, постійно розширюють навчально-методичні матеріали новими тестовими, різнорівневими завданнями, опорними конспектами, план-схемами, алгоритмами тощо.

Головна мета освітньої діяльності є підготовка фахового молодшого бакалавра з відповідним рівнем знань, творчої особистості, конкурентоздатного фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. А це  вимагає професійної організації освітнього процесу, якісної методичної підготовки викладача з проведення навчальної і виховної роботи,  вивчення і поширення передового досвіду, підвищення професійної компетентності. 

Природничі, комп’ютерні і математичні науки – найдосконаліші і найефективніші інструменти для пізнання навколишнього світу, вони є базовою основою для засвоєння фундаментальних і спеціальних дисциплін. При вивченні цих дисциплін формується особливий тип мислення, який дозволяє визначитись у будь-якій області діяльності. Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформатики досвідченні та висококваліфіковані спеціалісти, які сумлінно та наполегливо працюють над активізацією пізнавальної діяльності студентів, прагнуть до високих навчальних досягнень, виявляють ініціативу, демонструють творчий та відповідальний підхід до своєї роботи.

З метою формування високого рівня знань та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій у студентів, викладачі комісії забезпечують організаційну і консультативну підтримку, впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, що базуються на компетентісному, студентоцентрованому підході.  Викладачі циклової комісії моделюють таку освітню систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність.

Основні завдання циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформатики:

  • розробка та використання методичної системи взаємного вивчення природничо-математичних дисциплін та інформатики;
  • підготовка навчально-методичного забезпечення інтегрованого навчання та його впровадження у навчальний процес вивчення дисциплін природничо-математичного циклу та інформатики;
  • формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях дисциплін природничо – математичного циклу та інформатики за сучасних умов;
  • підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів через професійно-спрямовані зв’язки;
  • методика впровадження комп’ютерних технологій у процес вивчення дисциплін природничо – математичного циклу;
  • підвищення ефективності та якості занять як основної форми організації навчально-виховного процесу шляхом використання інтерактивних та інноваційних методів навчання;
  • формування фахової компетентності студентів на заняттях природничо-математичних дисциплін та інформатики.

Гуртки циклової комісії допомагають поглибити знання у вивченні біології, математики, фізики, хімії та інформатики, в цікавій нетрадиційній формі, розширити і закріпити набуті знання на заняттях, виготовляючи моделі, плакати, виконуючи проекти, проводячи диспути, дебати та круглі столи, здійснюючи екскурсії тощо.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформатики системно працюють над створенням методичних розробок занять, електронних навчально-методичних посібників, відео-лекцій, курсів в системі дистанційної освіти Moodle.

Історія

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформатики створена у січні 2020 р. (наказ директора коледжу від 25.01.2020 р. № 22) з метою якісного провадження освітньої, методичної діяльності для підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань/спеціальністю 07 Управління та адміністрування/071 «Облік та оподаткування», 05 Соціальні та поведінкові науки/051 «Економіка», 23 «Соціальна робота»/231 «Соціальна робота».
Успіх опанування студентами будь-яких предметів, в тому числі предметів природничо-математичного циклу, в значній мірі залежить від того, в якій формі проводиться вивчення, які методи при цьому використовуються. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над своїм самовдосконаленням і над проблемою використання та впровадження нових найсучасніших форм та методів організації навчального процесу, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії, беруть активну участь у засіданнях міських (обласних) методичних об’єднань.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, працюють зі здібною і творчою молоддю, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії та беруть активну участь у засіданнях обласного методичного об’єднання.

Translate