Положення, які регламентують діяльність коледжу

Установчі документи:

Інституційні документи:

Положення про Вчену раду коледжу
Положення про наглядову раду Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про раду студентів гуртожитку Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про науково-методичну комісію Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про студентське самоврядування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про раду стейкхолдерів
Положення про раду батьків студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про раду молодих вчених Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Підрозділи, відділи, лабораторії:

Положення про навчально-методичний відділ Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про відділ міжнародного співробітництва Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про службу охорони праці та техніки безпеки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про інформаційну службу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про психологічну службу у системі освіти в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про лабораторію психологічного консультування та тренінгів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру фінансів та економіки Подільського спеціально навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру економічної кібернетики, інформаційної та соціокультурної діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру обліку і оподаткування Подільського спеціально навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру соціальної роботи та психології Подільського спеціально навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Приймальна комісія:

Нормативні документи (діяльність Коледжу):

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про кафедру Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про преміювання та матеріальну допомогу працівникам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних та науково-педагогічних працівників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу та укладання з ними контракту
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Нормативні документи (Здобувачі):

Положення про студентський гуртожиток Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про наукове товариство студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про реабілітацію студентів Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про переведення студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу на вакантні місця навчання за державним замовленням
Правила внутрішнього розпорядку студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Освітній процес (загальні документи):

Положення про індивідуальний навчальний план студента Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про самостійну навчальну роботу студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про організацію та проведення рубіжного контролю (рубіжної атестації) навчальних досягнень студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про тимчасове дистанційне навчання здобувачів освіти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про практичну підготовку студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії
Положення про організацію освітнього процесу за ОКР молодшого спеціаліста Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Освітній процес (Вища освіта):

Положення про організацію освітнього процесу за заочною формою навчання в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (зі змінами) (Вища освіта)
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін/блоку дисциплін вільного вибору в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (Вища освіта)
Положення про  порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (зі змінами)
Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (зі змінами)
Положення про освітні програми Подільського спеціального навчально-реабілітаційному соціально-економічного коледжу (зі змінами)
Перехідне положення про вибіркові компоненти Освітніх програм (Вища освіта) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про організацію освітнього процесу в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (зі змінами) (Вища освіта)
Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів першого (бакалаврського) рівня Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі

Якість освіти:

Положення про опитування студентів стосовно якості освітньої діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Кодекс академічної доброчесності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Антикорупційна програма Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (зі змінами)
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про моніторинг якості освіти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Translate