Положення, які регламентують діяльність коледжу

Статут Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Концепція розвитку Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу на 2020-2030 Роки
Положення про Вчену раду коледжу
Положення про наглядову раду Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії
Положення про раду студентів гуртожитку Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про спеціальні освітні курси в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (підготовка до вступу до закладів вищої освіти та ЗНО)
Положення про студентський гуртожиток Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про індивідуальний навчальний план студента Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про самостійну навчальну роботу студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про наукове товариство студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про організацію та проведення рубіжного контролю (рубіжної атестації) навчальних досягнень студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про науково-методичну комісію Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про організацію освітнього процесу за ОКР молодшого спеціаліста Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про організацію освітнього процесу за заочною формою навчання за РВО «перший (бакалаврський) рівень» Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу (зі змінами)
Положення про порядок визначення академічної різниці, її складання та пере-зарахування (зарахування)навчальних дисциплін у Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про забезпечення права студентів на самостійний вибір навчальних дисціплін у Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисціплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру економіки, фінансів,обліку і оподаткування Подільського спеціально навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру обліку і оподаткування Подільського спеціально навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про кафедру соціальної роботи та психології Подільського спеціально навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про апеляційну комісію (молодший спеціаліст)
Положення про апеляційну комісію (бакалавр)
Положення про відділ міжнародного співробітництва Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про практичну підготовку студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про приймальну комісію Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу в 2018-2019 році
Положення про приймальну комісію Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу в 2018-2019 році (за освітнім ступенем «Перший (бакалаврський рівень)
Положення про  порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (зі змінами)
Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про освітні програми Подільського спеціального навчально-реабілітаційному соціально-економічного коледжу (зі змінами)
Положення про реабілітацію студентів Подільського спеціального навчально реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про опитування студентів стосовно якості освітньої діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про організацію освітнього процесу в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (зі змінами)
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів першого (бакалаврського) рівня Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Кодекс академічної доброчесності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Антикорупційна програма Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про переведення студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу на вакантні місця навчання за державним замовленням
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Колективний договір
Положення про преміювання та матеріальну допомогу працівникам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних та науково-педагогічних працівників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу та укладання з ними контракту
Правила внутрішнього розпорядку студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про студентське самоврядування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про службу охорони праці та техніки безпеки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
Положення про моніторинг якості освіти Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Translate