Правила та обов’язки студента


ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ СТУДЕНТІВ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Правила внутрішнього розпорядку для студентів коледжу розроблені відповідно до положень Конституції України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу і регламентують відносини між адміністрацією, співробітниками та студентами, умови навчання, порядок приймання та виключення зі складу студентів, норми дисципліни, етики, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані на створення в коледжі умов, що сприяють успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування.

1.3. Головний обов’язок студента – наполегливо засвоювати знання та практичні навики з обраного фаху.

1.4. Навчаючись в коледжі, студент зобов’язаний дотримуватися Статуту коледжу,  Правил внутрішнього розпорядку.

1.5. Незнання Правил внутрішнього розпорядку студентів  коледжу не звільняє від відповідальності за їх порушення.

1.6. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором коледжу  і діють без обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття нових Правил).

1.7.  Спірні питання, пов’язані з дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, вирішуються директором, адміністрацією коледжу та органами студентського самоврядування  відповідно до наданих їм повноважень.

1.8. Правила є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

II. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ, ВІДЧИСЛЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Порядок зарахування студентів до коледжу здійснюється відповідно до Правил прийому, розроблених навчальним закладом згідно чинного законодавства і затверджених директором коледжу.

2.2. На осіб, що зараховані до коледжу, оформляється “Особова справа”, “Особиста картка”, залікова книжка, студентський квиток, для дітей-сиріт “Єдиний квиток”.

Це документи суворої звітності, що вимагають відповідного їх збереження, ведення, здачі в архів по закінченню навчального закладу.

2.3. Зарахування до коледжу оформлюється наказом директора та  оприлюднюється на інформаційному стенді, веб-сайті (вебсторінці) коледжу.

2.4. Відповідно до п.4 “Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”, директор коледжу після зарахування студентів на навчання (крім студентів I групи інвалідності) укладає з ними угоду за формою згідно з додатком № 1 до “Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”, яка передбачає:

1) зі сторони навчального закладу:

якісну теоретичну і практичну підготовку фахівця з вищою освітою згідно із навчальними планами і програмами та вимогами кваліфікаційних характеристик спеціаліста;

2) зі сторони студента:

 • оволодіння всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою фахівця за напрямом підготовки;
 • прибуття після закінчення вищого навчального закладу на місце направлення і відпрацювання не менше трьох років;
 • у разі відмови їхати за призначенням, відшкодування до державного бюджету вартості навчання в установленому порядку.

2.5. Студенти, зараховані до навчального закладу, повинні ознайомитись із Статутом коледжу , Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про студентське самоврядування, пройти інструктажі з техніки безпеки, про­типожежної безпеки, про що оформлюються відповідні записи в журналах інструктажів.

2.6. Після зарахування студенти коледжу знаходяться на повному державному забезпеченні (безкоштовне 4-х разове харчування, медичне обслу­говування, забезпечення одягом та взуттям відповідно до встановлених норм).

2.7. Згідно Статуту навчального закладу студенти після зарахування на навчання проживають в гуртожитку. Проживання на приватних квартирах дозволяється, з погодженням з батьками чи опікунами студента.

2.8. Академічна відпустка може бути надана студентам коледжу  згідно “Положення про вищий державний заклад освіти” і в порядку передбаченому “Положенням про академічну відпустку та повторне навчання у вищих закладах освіти1‘, затвердженим наказом Міністерства освіти України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.9. Згідно “Положення про державний вищий заклад освіти” і “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти України

студент може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
 • за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

5)  за   появу   на  заняття,   в   навчальному   корпусі,   бібліотеці,   гуртожитку   в нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсикологічного сп’яніння;

6) за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

7) за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни. Правил внутрішнього розпорядку (за погодженням з студентським профкомом).

2.10.    Поновлення в числі студентів здійснюється відповідно до чинного зако­нодавства, вимог керівних документів: “Положенням про державний виший заклад освіти”, “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”.

2.11. Згідно “Положення про державний вищий заклад освіти” та “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти” студент може бути переведений до іншого навчального закладу.

 III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

 3.1.    Згідно ст.51 Закону України “Про Освіту” та пункту 63 “Положення про державний вищий заклад освіти” студенти мають право на:

 • оволодіння всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою;
 • вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти, відповідно до УГОДИ з закладом освіти;
 • отримання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, в тому числі і за кордон:
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу, доступ до інформації з усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • повне державне забезпечення (безкоштовне харчування, медичне обслуговування, побутові послуги);
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного, психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до інших вищих закладів освіти у порядку встановленому чинним законодавством та керівними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством за рахунок економії коштів стипендіального фонду відповідно до «Положення про фонд соціальної допомоги студентам Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу”.

3.2.    Студенти коледжу зобов’язані:

 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • виконувати вимоги Статуту та Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • дотримуватися чинного законодавства, моральних та етичних норм;
 • сприяти забезпеченню належного рівня організації навчально-виховного процесу;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;
 • вчасно інформувати керівництво закладу освіти про неможливість відвідувати заняття з поважних причин, складати (перескладати) заліки, іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
 • дотримуватися режиму та графіку робочого дня, організації вечірнього часу у гуртожитку;
 • виконувати  санітарно-гігієнічні  норми,  правила техніки  безпеки та проти­пожежної безпеки;
 • дотримуватися статечності у одязі та зовнішньому вигляді.

 IV. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

 4.1. Директор коледжу у своїй діяльності керується чинним за­конодавством, документами Міністерства освіти і науки України, інших вищестоящих інстанцій, законами України “Про освіту”, “Положенням про державний вищий заклад освіти”, “Положенням про студентське самоврядування”.

4.2. Директор  коледжу:

 • формує контингент студентів, відповідно до державного замовлення і чинного законодавства;
 • забезпечує  організаційні   та  економічні  умови  для   проведення  навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти;
 • забезпечує виконання всіма студентами законів і правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
 • проводить роботу по удосконаленню форм та методів навчально-виховного процесу, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду;
 • контролює виконання студентами навчальних планів та програм;
 • здійснює контроль за якістю знань студентів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання та здоров’я студентів;
 • сприяє розвиткові студентського самоврядування;
 • організовує побутове обслуговування студентів, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;
 • забезпечує умови  соціальної,  фізичної та медичної реабілітації студентів-інвалідів;
 • організовує харчування студентів;
 • вирішує питання відрахування, надання академічної відпустки та поновлення на навчання студентів.

 V. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1.  З метою забезпечення виконання студентами їх обов’язків, захисту їх прав та інтересів, сприяння всесторонньому творчому розвитку особистості, прищеплення майбутнім фахівцям навичок організатора, керівника у коледжі створені та діють органи студентського самоврядування.

 • Органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом коледжу, цими Правилами.
 • Органи студентського самоврядування діють на рівні груп (актив групи), відділення (старостат), гуртожитку (Рада гуртожитку), коледжу (студентська рада, профспілковий комітет).

5.4. Найвищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, на яких обираються виконавчі органи, заслуховується звіт про їх діяльність, розглядаються Положення про студентське самоврядування, Правила внутрішнього розпорядку для студентів коледжу.

5.5. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення виконання всіма студентами обов’язків, дотримання норм та правил поведінки;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • участь у створенні необхідних умов для проживання, побуту і відпочинку студентів, організації змістовного дозвілля;
 • захист прав та інтересів студентської молоді;
 • створення  студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація   співробітництва   із   студентами   інших   вищих   закладів  освіти, молодіжними організаціями;
 • участь у проведенні серед студентів соціологічних досліджень;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

5.6.  Органи студентського самоврядування мають право:

 • обирати кандидатури голови органу самоврядування та розподіляти обов’язки між членами;
 • делегувати своїх представників для участі у роботі вищестоящих органів;
 • вносити пропозиції на розгляд керівництва та приймати участь у вирішенні питань щодо покращення умов навчання, виховання, побуту, дозвілля студентів;
 • вносити пропозиції адміністрації щодо застосування різних видів заохочень та стягнень стосовно студентів.   

VI. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ГРАФІК РОБОТИ

 6.1. Для студентів коледжу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

 6.4. Режим робочого дня:

 • підйом – о 7 год. 00 хв.
 • вологе прибирання, гігієнічні процедури – з 7 год. 00 хв. до 8 год. 00хв.
 • сніданок – о 8 год. 10 хв. – 8 год. 30 хв.
 • заняття – з 9 год. 00 хв. до 16 год. 10 хв.
 • 2-й сніданок – о 12 год. 25 хв.
 • обід – 14 год. 25 хв. та о 16 год. 15 хв.
 • консультації, заняття гуртків, секцій – з 16 год. 45 хв. до 1 8 год. 00 хв.
 • самопідготовка – з 18 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.
 • вечеря – о 20 год. 00 хв.
 • організація дозвілля – з 20 год. 45 хв. до 22 год. 30 хв.
 • гігієнічні процедури – з 22 год. 30 хв. до 22 год. 50 хв.
 • відбій – 23 год. 00 хв.

6.5. Дотримання і виконання режиму дня у коледжі є обов’язковим для всіх студентів навчального закладу.

6.6. В коледжі передбачені канікули тривалістю 13 днів після закінчення першого семестру та 57 днів після закінчення другого семестру.

 VII. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

7.1. За сумлінне виконання своїх обов’язків, участь у громадсько-корисній праці студенти коледжу відзначаються подяками, нагороджуються грамотами, преміями, іншими видами морального і матеріального заохочення.

7.2. За порушення вимог Статуту коледжу та цих Правил до студентів навчального закладу можуть бути застосовані такі види стягнення:

 • догана;
 • відрахування з навчального закладу.

7.3. Особи, що скоїли порушення зобов’язані дати письмове пояснення.

7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після з’ясування провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби студента чи перебування його в академвідпустці.

 • За кожне порушення накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 • Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється студентові під підпис.
 • Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення до студента не було застосовано нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не має стягнення.

7.8. Якщо студент не допустив нового порушення і проявив себе як сумлінний студент, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до студента не застосовуються.

7.9. Керівник навчального закладу має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання на розгляд студентського чи педагогічного колективу.


Translate