Освітньо-професійна програма «Економіка»

    Освітньо-професійна програма «Економіка» спрямована на підготовку фахівців економічного профілю з поглибленим знанням сучасної економічної реальності та  вмінням комплексного аналітичного мислення, що дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення та розв’язувати складні ситуаційні задачі. Програма готує бакалаврів, здатних вирішувати складні завдання зі створення, розвитку та управління бізнес-процесами на підприємстві, розуміти основні особливості провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; здатні описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; розуміти основні особливості сучасної світової та національної економіки, соціальну, економічну та зовнішньоекономічну політику держави тощо. Навчання за програмою розвиває перспективні напрями підготовки фахівців економічного профілю з урахуванням особливостей та вимог до сучасного розвитку глобальної економіки.

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»

    Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» орієнтована на підготовку фахівців, що володіють аналітичними навичками і здатністю моделювати економічні процеси діяльності підприємств, приймати рішення оцінюючи ймовірність настання ризику, здійснювати інформаційно-аналітичний супровід реалізації інвестиційних проектів та соціальних програм. Майбутні фахівці сконцентровані на підготовку до роботи в умовах економічних трансформацій бізнес-процесів та невизначеності у розвитку економічних систем. Саме тому, здобувачі, які навчаються за ОПП «Економічна кібернетика» ґрунтовно вивчають комп’ютерні дисципліни, оволодівають реальним сучасним програмним інструментарієм, яким користуються економісти провідних світових компаній.

По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Економіка» оволодіють такими знанням та навичками:

– застосовувати економіко-математичні методи і моделі для вирішення економічних завдань за допомогою сучасних інформаційних пакетів;
– прогнозувати соціально-економічні процеси;
– використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів і аналітичних звітів;
– виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
– використовувати методичний інструментарій для оцінки та управління економічними ризиками;
– проводити аналіз організаційних та економічних процесів на підприємствах IТ-індустрії;
– розробляти і впроваджувати ефективні системи підтримки прийняття управлінських рішень.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:

– банківський економіст-аналітик;
– аналітик ІТ і комунікацій;
– системний аналітик компанії (підприємства);
– адміністратор мереж, баз даних;
– керівник фінансово-економічного підрозділу;
– керівник ІТ-підрозділу;
– викладач інформатики та ІТ;
– заступник директора з інформаційних технологій;
– директор малого наукоємного підприємства.


По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Економіка» оволодіють такими знанням та навичками:

• опису економічних і соціальних процесів, явищ на основі теоретичних і прикладних моделей, аналізу і змістовної інтерпретації отриманих результатів;
• виявлення закономірностей функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівнях;
• економічне обґрунтування управлінських рішень;
• проведення економічної діагностики функціонування і розвитку суб’єктів господарювання;
• оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства;
• оптимізація фінансових результатів діяльності підприємства;
• економічне планування та аналіз бізнес-процесів в різних галузях господарської діяльності.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:

• на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу;
• у торговельних організаціях;
• у страхових компаніях та консалтингових фірмах;
• у територіальних органах Державної фіскальної служби;
• у територіальних органах Державної казначейської служби;
• в органах соціального захисту населення та регіональних митницях;
• у банківських установах;
• у державних органах виконавчої влади;
• в органах місцевого самоврядування та інших установах.

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

• фінансового директора;
• економіста;
• бізнес-аналітика;
• брокера;
• страхового агента;
• податкового інспектора;
• банківського менеджера;
• консультанта з антикризових питань;
• інвестиційного менеджера;
• торгового агента;
• продавця.


Translate