Кафедра фінансів, економіки і економічної кібернетики


Нажити багато грошей – хоробрість, зберегти їх – мудрість, а вміло витрачати – мистецтво.
Луцій Аней Сенека

Людина надає кібернетичним машинам здатність творити і створює цим собі могутнього помічника.
Ноберт Вінер (американський вчений, математик, основоположник кібернетики)


В. о. завідувача кафедри

Тимків Андрій Олександрович

Посада: в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики, викладач економічних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку»
Email: andriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: функціонування банківської системи, інвестиційна діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів.
Детальніше →


Тріпак Мар’ян Миколайович

Посада: викладач економічних дисциплін, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email:
Дата народження: 22 березня 1975 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів:
Детальніше →


Гуменюк Ірина Леонтіївна

Посада: викладач економічних і облікових дисциплін, заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Кваліфікаційна категорія: вища категорія
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.
Детальніше →


Лаврук Олександр Валерійович

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики; заступник директора з питань ліцензування та акредитації
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, докторант з державного управління
Email: arhangelprime@gmail.com
Дата народження: 26 березня 1987 р.
Коло наукових інтересів: Управління персоналом; Економіка та управління підприємствами та організаціями; Інновації та інвестиції; Сфера АПК; Механізми державного управління та регулювання.
Детальніше →


Бачинська Олена Миколаївна

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг»
E-mail: Helena_kozak@ukr.net
Дата народження: 17 березня 1986 р.
Освіта: вища.
Коло наукових інтересів: економіка освіти, економіка праці, педагогіка і психологія вищої школи.
Детальніше →


Вольська Ангелія Олександрівна

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, 2011 р.
Вчене звання: доцент кафедри обліку та аудиту, 2013 р.
Тема кандидатської дисертації: «Соціальне страхування в умовах трансформаційної економіки»
Email: А0973151630@gmail.com
Освіта: вища
Детальніше →


Сушарник Ярослав Анатолійович

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики;   завідувач заочного відділення; вчений секретар ВР
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Механізми конкурентоспроможного розвитку свинарства в аграрних підприємствах»
Дата народження: 14.07.1990 р.
Email: kirily@i.ua
Освіта: вища
Детальніше →


Лаврук Наталія Анатоліївна

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Формування мотивації трудової діяльності жінок сільськогосподарських підприємств»
Email: lavruk.n.a@gmail.com
Дата народження: 17 березня 1987 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Мотивація та управління персоналом; банківська та парабанківська системи.
Детальніше →


Комарніцька Оксана Миколаївна

Посада: викладач економічних дисциплін
Науковий ступінь: навчання в аспірантурі
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: 6887480@gmail.com
Дата народження: 14 січня 1966 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: методика наукових досліджень в економічних питаннях, планування та організація діяльності підприємства, економіка підприємства,  економіка праці, нормування праці, організація та планування на виробництві, бізнес-планування.
Детальніше →


Гарбарець Ірина Алініївна

Посада: викладач економічних дисциплін, заступник директора з навчальної роботи, викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач II категорії
Email: irinagarb1976@gmail.com
Дата народження: 19 серпня 1976 р.
Коло наукових інтересів: Ринок цінних паперів в Україні: особливості розвитку та функціонування.
Детальніше →


Годованюк Альона Володимирівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії
Email: alyonaVG@i.ua
Дата народження: 13 жовтня 1984 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Щегельська Наталія Василівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Email: shchegelskaya.natali@gmail.com
Дата народження: 29.04.1986 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Марунчак Оксана Василівна

Посада: викладач гуманітарних дисциплін, інженер з охорони праці та техніки безпеки
Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії
Email: marunchak1972@gmail.com
Коло наукових інтересів:
Детальніше →

Науково-дослідна діяльність кафедри

    В даний час кафедра фінансів, економіки та економічної кібернетики інтенсивно розвивається. Це обумовлено перш за великою роботою проведеної керівництвом коледжу і колективом кафедри в рамках адекватної оцінки сильних і слабких сторін, можливостей і зовнішніх загроз, а також розробленою стратегією розвитку коледжу за усіма основними напрямами діяльності: науковим, навчально-методичним та кадровим.
    Одним з найважливіших напрямків діяльності кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики є науково-дослідницька діяльність, яка пов’язана з вивченням процесів системних трансформацій економіки, управління стратегічним розвитком на макро- та мікроекономічних рівнях, фінансового забезпечення розвитку суб’єктів господарювання, а також, інформаційного забезпечення та комплексного аналітичного дослідження економічних процесів в умовах структурної корекції економіки.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

     Викладачами кафедри ведеться активна наукова діяльність в наступних напрямах:

 • сучасних тенденцій економічного розвитку вітчизняних підприємств;
 • підвищення конкурентоспроможності підприємств;
 • антикризового управління на підприємстві;
 • оптимізації управління фінансами;
 • психології фінансів та поведінковій економіці;
 • проблем розвитку банківської системи;
 • математичного моделювання економічних процесів з метою підвищення їх ефективності;
 • розробки методології економічного моделювання регіональних систем розвитку;
 • статистичного аналіз для оцінка ефективності та стійкості економічних систем;
 • забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств;
 • вплив інвестиційного процесу на економічне зростання;
 • фактори формування інвестиційного клімату;
 • особливості ціноутворення в умовах розвитку вітчизняних ринків.

     Кафедра активно залучає студентів до науково-дослідної роботи уже з молодших курсів. На кафедрі діє два студентських наукових гуртки: «Економічні студії» та «Винахідник», які охоплюють усі напрями студентської наукової діяльності рамках наукових досліджень кафедри.
Колектив кафедри активно підтримує тісні контакти з вченими кафедр різних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Освітня діяльність кафедри

     Кафедра фінансів, економіки та економічної кібернетики є випусковою кафедрою Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
      Кафедра фінансів, економіки та економічної кібернетики здійснює підготовку фахівців за денною, та заочною формами навчання.
     Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти здійснюється за спеціальностями:

 • 051 Економіка (освітні програми: «Економіка», «Економічна кібернетика»);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»).

      Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці та випуску конкурентоспроможних фахівців, що набули знань та навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти.

Освітні програми кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики

        За період навчання студенти проходять виробничу, переддипломну практику на підприємствах різних форм власності, організаціях та установах. Практиканти вивчають стан соціально-економічного розвитку підприємства (установи, організації), знайомляться з методами управління виробництвом, збутом, маркетинговою діяльністю та збирають матеріали для написання дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнями вищої освіти.

     Серед заходів, що спрямовані на подальше вдосконалення навчального процесу наступні: участь викладачів у написанні навчальних підручників та посібників, підготовка методичних розробок для проведення практичних, семінарських занять та самостійної роботи; розробка навчальних дисциплін у програмі Moodle; підвищення кваліфікації; використання IKT у навчальному процесі. 

  Історія

     Кафедра фінансів, економіки та економічної кібернетики заснована у січні 2019 р. (наказ директора коледжу від 20.12.2018 р. №), з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації з освітніми програмами “Економіка”, “Економічна кібернетика” (спеціальність 051 «Економіка») та здійснення науково-дослідної роботи.


Translate