Кафедра інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін


В. о. завідувача кафедри

Комарніцька Людмила Миколаївна

Посада: в.о. завідувача кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 2019 р.
Тема кандидатської дисертації: «Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку ХХІ століть»
Email: kob-1974@ukr.net
Дата народження: 01 липня 1986 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Скрипник Анатолій Юрійович

Посада: викладач гуманітарних та соціальних дисциплін
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент
Email: skranat@i.ua
Дата народження: 12 вересня 1969 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: управлінсько-адміністративна, військова та аграрна політика Російської імперії у Правобережній Україні наприкінці ХVІII – початку ХХ ст.
Детальніше →


Киселюк Максим Павлович

Посада: викладач кафедри фундаментальних дисциплін природничо-математичного суспільно-гуманітарного циклів
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Email: maximusmk@ukr.net
Дата народження:
Коло наукових інтересів: Енергозберігаючі технології, акустична емісія напівпровідників та складних сполук.
Освіта: вища

Детальніше →


Загалевич Валентина Леонідівна

Посада: викладач суспільних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Email: zagalevich.valya@i.ua
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Методика і технології викладання суспільних дисциплін у ракурсі інклюзивної освіти
Детальніше →


Боровисюк Таїса Василівна

Посада: викладач суспільно-гуманітарних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Email: tajabor@ukr.net
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: дослідження, узагальнення, розробка освітніх технологій, методик, педагогічних методів та прийомів, які формують критичне мислення –  ключову компетентність здобувачів освіти.
Детальніше →


Гапоненко Наталія Пилипівна

Посада: викладач кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: hhm71@ukr.net
Освіта: вища
Детальніше →


Пещанюк Надія Олексіївна

Посада: в.о заступника директора з виховної роботи, викладач зарубіжної літератури та української мови за професійним спрямуванням
Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії
Email: peshchaniukn.o@ukr.net
Дата народження: 24.09.1981 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Колісник Марина Ігорівна

Посада: викладач циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Email: marina04052016@ukr.net
Коло наукових інтересів: Метод проєкту як спосіб мотивації учнів до вивчення англійської мови (The project method as a way to motivate students in English learning)
Освіта: вища
Детальніше →


Місько Алла Михайлівна

Посада: викладач української мови, фахівець з працевлаштування випускників коледжу
Кваліфікаційна категорія:
Email: allahorjyk@gmail.com
Дата народження: 14 січня 1988 р.
Коло наукових інтересів:
Освіта: вища
Детальніше →


Складанівський Олег Леонідович

Посада: викладач правових та суспільно-гуманітарних дисциплін; відповідальна особа з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, відповідальна особа з питань ведення військового обліку та бронювання, відповідальна особа з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, викладач навчального предмета “Захист Вітчизни”
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії
Email: oleg-skladanowski@ukr.net
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: інформаційні технології в навчанні з предмета «Захист Вітчизни»; впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання; комп’ютерно-тестовий контроль в навчанні студентів.
Детальніше →


Динич Альона Юріївна

Посада: викладач дисциплін природничо-математичного циклу
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Email: alona.dynych@gmail.com
Коло наукових інтересів:
Детальніше →


Фаін Альбіна Володимирівна

Посада: викладач природничих дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Email: fainalbina@gmail.com
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: вивчення, узагальнення, впровадження в освітній процес технологій, методів та прийомів, що сприяють формуванню інформаційно-цифровій компетентності.
Детальніше →


Сидорук Людмила Миколаївна

Посада: викладач
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: l_sudoryk@ukr.net
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: «Використання сучасних інформаційних технологій у процесі математичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах інклюзії».

Детальніше →


Михайлова Інна Анатоліївна

Посада: викладач
Кваліфікаційна категорія: вища
Email: manni@ukr.net
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: технології дистанційного навчання; методологічні та методичні проблеми використання інформаційних технологій в навчальному процесі; розв’язування олімпіадних задач з інформатики; теорія та технології тестування.
Детальніше →


Павловська Тетяна Юріївна

Посада: викладач фізики, астрономії та інформатики
Кваліфікаційна категорія: магістр, викладач ІІ категорії
Email: tatyanka911@ukr.net
Дата народження: 14 грудня 1984 р.
Освіта: вища
Детальніше →

   

    Наукова робота кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін передбачає організування і забезпечення наукової діяльності НПП кафедри, проведення ними наукових досліджень, яка реалізується відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу в межах наукового напряму (наукових напрямів), визначених рішенням кафедри та затверджених Вченою радою Коледжу. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з проблем гуманітарних та природничо-математичних наук.

 Основними завданнями наукової роботи кафедри є:

 • проведення наукових досліджень;
 • виконання прикладних досліджень;
 • отримання прав інтелектуальної власності, патентно-інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт і розробок;
 • підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, збірників наукових праць, статей, тез доповідей тощо;
 • організації і проведення наукових конгресів, міжнародних та національних конференцій, науково-практичних та науково-методичних семінарів, круглих столів та науково-технічних виставок з метою оприлюднення результатів наукової діяльності викладачів кафедри;
 • забезпечення науково-творчої діяльності учасників освітнього процесу;
 • використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі;
 • організація та залучення студентів до наукової роботи (керування науковою роботою студентів, створення та забезпечення функціонування студентських наукових гуртків, підготовка студентів до участі у наукових конференціях, семінарах, Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах наукових робіт тощо), забезпечення участі в міжнародних оглядах-конкурсах дипломних проектів тощо).
 • органічне поєднання навчально-методичної та науково-дослідної діяльності викладацького складу кафедри.

    Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах. При кафедрі функціонує історично-філологічний науковий студентський гурток.

 

    Кафедра інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін є базовою кафедрою Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, яка забезпечує основу вищої освіти у підготовці сучасних фахівців у галузі економіки, соціальних та поведінкових наук, соціальної роботи, управління та адміністрування.

    Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів, які навчаються за такими спеціальностями:

 • 051 «Економіка»;
 • 053 «Психологія»
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 071 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 231 «Соціальна робота»

    Та забезпечують викладання таких дисциплін: «Українська мова (за професійним викладанням)», «Іноземна мова (за професійним викладанням)», «Історія української державності та культури», «Історія України», «Вища математика», «Філософія», «Соціологія», «Правознавство», «Екологія та екологічна етика», «Історія психології», «Безпека праці та життєдіяльності в галузі», «Іміджелогія», «Основи анатомії та фізіології ЦНС», «Основи медичних знань» та ін.

    Викладачі кафедри мають власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів, постійно здійснюють удосконалення навчального процесу, працюють над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджують нові форми та методи навчання та викладання дисциплін, з урахуванням вимог ринку праці та стейкхолдерів до компетентностей майбутніх фахівців. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (POSEKMOODLE), що дозволяє, в першу чергу, забезпечити безбар’єрним доступом до навчання маломобільних верств студентів, надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами.

    Особливе місце в системі навчального процесу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу посідають гуманітарні та природничо-математичні науки, у центрі уваги яких є людина як ключовий суб’єкт духовної, культурної, суспільної і економічної діяльності, а також фундаментальні дисципліни із орієнтацією на одержання студентами практичних навичок щодо застосування набутих знань у профільних дисциплінах та у майбутній професійній діяльності. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі кафедри

    Кафедра інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін почала функціонувати з 2016 року у результаті об’єднання циклових комісій суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, які існували з моменту створення технікуму, з 1971 року, відповідно зі зміною статусу Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату, який було перейменовано у Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2016 року № 1434 «Про перейменування Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернат»).

    За час існування кафедру інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін очолювали:

    2016-2017 рр. – Киселюк М.П., кандидат технічних наук;

    2017-2018 рр. – Скрипник А.Ю., доктор історичних наук, доцент;

    2018-2020 рр. – Марчак Т.А., кандидат філологічних наук;

    З 2020 рр.  – кафедру очолює Комарніцька Л.М., кандидат філологічних наук.

  За роки свого існування на кафедрі вдалося зібрати досвідчених науковців та практиків в сфері гуманітарних, природничих та економічних наук. Загалом, викладачі кафедри забезпечують в коледжі викладання понад 40 загальноосвітніх, соціо-гуманітарних та природничо-математичних навчальних дисциплін, працюючи зі студентами усіх спеціальностей, ступенів вищої освіти і форм навчання.

     Від моменту створення кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін перед її працівниками було поставлено непросте і амбітне завдання – надання майбутнім економістам і управлінцям, соціальним працівникам і психологам необхідного для сучасного фахівця обсягу гуманітарних і фундаментальних знань відповідно до вимог високонкурентного суспільства, формування системного, логічного, креативного мислення та комунікативних навичок, здатності розуміти глобальні виклики і можливості сьогодення, виховання патріотизму і поваги до своєї історії і національно-культурних традицій.


Translate