Бухгалтерія – це мистецтво. Професія, що вимагає таланту і терпіння.
Особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії.
І. Штеммле

Податки – ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-старший


В. о. завідувача кафедри

Коркушко Олег Никодимович

Посада: в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oleg-ua82@ukr.net
Дата народження: 12 травня 1982 р.
Коло наукових інтересів: Облік і аудит власного капіталу; облік в державному секторі; особливості децентралізації в Україні; стан та шляхи розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Детальніше →


Мех Ярослав Васильович

Посада(за сумісництвом): викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 08 квітня 1950 р.
Коло наукових інтересів: Економіка підприємств бавовняної промисловості, зокрема організація оперативного обліку, аналізу і контролю, внутрішній аудит, внутрішні резерви підприємств.
Детальніше →


Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Напрям наукового дослідження: «Облік власного,  інтелектуального, людського капіталу, звітність підприємств».
Детальніше →


Кушнір Людмила Анатоліївна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 28 січня 1966 р.
Коло наукових інтересів: Актуальні питання організації бухгалтерського обліку.
Детальніше →


Слободян Володимир Дмитрович

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: svd56_@ukr.net
Дата народження: 6 січня 1956 р.
Коло наукових інтересів: Облік в аграрному секторі економіки
Детальніше →


external

Шевчук Наталія Станіславівна

Посада: Керівник структурного підрозділу «Фаховий коледж Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу», викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: навчання в аспірантурі
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: shievchuk.n@ukr.net
Дата народження: 31 травня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку бухгалтерського обліку і звітності для забезпечення стійкого розвитку економіки; теорія та методологія бухгалтерського обліку і звітності, обліково-аналітичне забезпечення процесу управління господарськими ризиками.
Детальніше →


Герасимова Тамара Іванівна

Посада: викладач облікових дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: tamarakp59@ukr.net
Дата народження: 13 квітня 1959 р.
Коло наукових інтересів: методика економічного аналізу діяльності підприємств; економічний аналіз, як інструмент управлінських рішень; фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів: теорія, методологія, практика; проблеми молоді з інвалідністю в умовах з економічною нестабільністю, «Методика економічного аналізу діяльності підприємств; фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів: теорія, методологія, практика».
Детальніше  →


Свирида Ольга Василівна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: olgasvirida77@gmail.com
Дата народження: 30 червня 1977 р.
Коло наукових інтересів: «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, методологія, практика».
Детальніше →

Науково-дослідна діяльність кафедри

    Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та науково-дослідної діяльності викладацького складу кафедри. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Науковий пошук викладачів кафедри спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку та оподаткування, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової та податкової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

   Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

– модернізація та організація системи обліку підприємств України в умовах сталого розвитку;
– облік в органах пенсійного і соціального страхування;
– аспекти розвитку бухгалтерської професії в постіндустріальній економіці;
– напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку;
– аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств;
– історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності;
– стандартизація і правове регулювання обліку;
– правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної діяльності;
– міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах;
– облік, контроль та оподаткування: теорія та практика;
– аспекти вдосконалення бухгалтерської звітності в умовах сталого розвитку;
– проблема організації та методики обліку, контролю та оподаткування в бюджетних установах;
– модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі.

    Цілеспрямована робота викладачів за напрямами досліджень сприяє підготовці наукових праць. Викладачі кафедри публікують монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, статті у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus, приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, форумах тощо.
    Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах. На кафедрі успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку.

Освітня діяльність кафедри

    Кафедра обліку і оподаткування є випусковою кафедрою Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Кафедра має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування», освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами. Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці до компетентностей фахівців. Впроваджує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні та інноваційні види викладання, створює умови для розвитку творчих можливостей студентів.

    Кафедра обліку і оподаткування розробляє та застосовує прогресивні методи, новітні методики, інформаційні та інноваційні технології навчання. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (POSEKMOODLE), що дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет — сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання тощо.

   Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є однією із ключових елементів стратегії коледжу, яка визначає пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Професійна підготовка фахівців з обліку і оподаткування дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з обліку і оподаткування, що направлені на здобуття студентом економічних знань облікового напряму; здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. Освітня програма розвиває перспективи підготовки фахівців з обліку, аудиту і оподаткування з урахуванням особливостей функціонування підприємств сфери промисловості та послуг.

Практична підготовка фахівців з обліку і оподаткування

    Кафедра обліку і оподаткування активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки фахівців з обліку і оподаткування (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів в практику.

Історія

    Кафедра обліку і оподаткування заснована у січні 2019 р. (наказ директора коледжу від 20.12.2018 р. № 445), з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для реалізації Освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» та здійснення науково-дослідної роботи в даному напрямку.


Translate